اسم کردی

نام معنی نام جزییات
آدان مفید سودمند مشاهده
آران درای طبیعت گرم - همچنین اسم شهری قدیمی که قباد ان... مشاهده
آرنا آریایی نژاد مشاهده
آروا نام فرشته ای در آیین زرتشت مشاهده
آری آریایی - نام یکی از ایالات ایران قدیم که شامل خراس... مشاهده
آریتما نام یکی از سران ماد مشاهده
آریز نام کوهی در مسیر مریوان به سنندج مشاهده
آرین آریایی نژاد مشاهده
آرینا آریایی نژاد - از نسل آریایی مشاهده
آزا آزار دهنده آسیب رساننده - نام پادشاه مانایی مشاهده
آسو شفق،هنگام طلوع خورشید،همچنین نام شرابی مست کننده ک... مشاهده
آسکی آهو،کنایه از زیبایی و دلفریبی مشاهده
آگا آگاه، مطلع،با خبر، مشاهده
آگرین آتشین، به رنگ آتش مشاهده
آلا پرچم مشاهده