اسم کردی

نام معنی نام جزییات
باریکان دماغه ‏کوه مشاهده
بندن بلندی روی کوه مشاهده
بازان جمع «باز» پرندة شکاری ، نام روستایی در کردستان ، د... مشاهده
بازبان کسی که ‏باز را برای شکار تربیت می‏کند مشاهده
بنرخ قیمتی مشاهده
بازنه النگو مشاهده
زاور جرئت مشاهده
بازو نام آهنگی مشاهده
بنفش «وةنةوش» مشاهده
بازور نام پرندةایی کوچک خاکستری رنگ مشاهده
بازیار بازدارندة، داور مسابقة پرش مشاهده
بنگین زندانی ابد مشاهده
بازیان مکان روباز ، مکانی نزدیک سلیمانیه ‏محل یکی از جنگه... مشاهده
بنن شاة کوة، جای سخت درکوة مشاهده
وتار مقالة، سخنرانی مشاهده
باژار شهرک ، بازار، مکان داد و ستد مشاهده
پرشنگ قطره های آب که پاشیده می شود مشاهده
باژوران جنوبیها ، طایفةایی از کردها مشاهده
باژیر شهر مشاهده
باژیلان محل وزش باد ، قبیلةایی از کردها کة در اطراف خانقین... مشاهده
وچان زمان استراحت کوتاة مشاهده
باسام ترسناک مشاهده
باستان قدیمی، دیرینه، کهنه، گذشته مشاهده
باستینگ گل نو شکفتة مشاهده
باسکار قدرتمند ، توانمند در بحث و استدلال مشاهده
باسکان قلةهای چند کوه ‏در یک سلسلةجبال مشاهده
باشن خوب است. عالی است مشاهده
باشوان نام کوهی در بانة، آشیانه مشاهده
آریتما نام یکی از سران ماد مشاهده
باشور جنوب مشاهده
باشوک نوعی پرنده شکاری مشاهده
باشیلا خانه ‏به ‏دوش مشاهده
باغان چند باغ میوة که ‏در کنار یکدیگر قرار دارند ، نام ر... مشاهده
گلباش از نامهای رایج میان زنان کرد مشاهده
باغبان باغبان مشاهده
شوانه گله بان، چوپان مشاهده
بالا قیافه مشاهده
بالبان نوعی پرنده ‏شکاری مشاهده
رازاوه آراسته شده مشاهده
هوری نور خورشید مشاهده
خاوین پاک سرشت مشاهده
بالویز سفیر مشاهده
وردی کوچک، ریز‏نقش مشاهده
بالک استخوان کتف ، نام کوهی در کردستان ، نام منطقةایی د... مشاهده
بالین کمکی دیوار و ستون ، چوبی که ‏پشت در نهند، کلون مشاهده
ورزان محافظ، نگهبان ، فصلها مشاهده
هوسکر شنزار، کویر مشاهده
ورزمیار حامی اهورا مزدا مشاهده
آزا آزار دهنده آسیب رساننده - نام پادشاه مانایی مشاهده
ورزیار برزگر مشاهده