اسم کردی

نام معنی نام جزییات
ورزیر برزگر مشاهده
بانگ خبرکردن مردم، اذان مشاهده
ورشنگ آفتاب خوشحال مشاهده
هولان چوگان بازی مشاهده
ورگر با دوام مشاهده
بانواز باخبر ساختن مردم با صدای بلند مشاهده
ورگیر مترجم مشاهده
هوما مرغ سعادت، فرخنده مشاهده
جانام ضمیر دستوری مشاهده
باهوز گردباد مشاهده
هونراوه کنایةاز کلام منظوم مشاهده
باهیف بادام مشاهده
وریشه درخشش، برق مشاهده
باوا بابا مشاهده
باوشین پنکه، بادبزن مشاهده
مةترا باران مشاهده
باوین صاحب ، از قبایل پراکندةکرد مشاهده
باکوت میوةایی که ‏توسط باد ریختة باشد مشاهده
باکور شمال مشاهده
بایخ پایداری ، ارزش، قدر مشاهده
وشان ، افشان، کاشتن ، تکان شدید مشاهده
بایزید با ایمان، مۆمن ، نام عارفی مشهور کرد زبان «بایزید... مشاهده
وشن خوب است مشاهده
هیران قرار مشاهده
بایف بادام مشاهده
بتام خوشمزه مشاهده
هیرش فشار ، هجوم مشاهده
بتاو سریع مشاهده
زوران نام نوعی کشتی باستانی مشاهده
بتمان نام رودخانةای در کردستان مشاهده
ولام ، پیام ، پاسخ مشاهده
ولان مکانیکةگل زرد بسیار داشتة باشد مشاهده
هیزان نیرومند، توانا مشاهده
بتین پرحرارت ، قدرتمند مشاهده
آسکی آهو،کنایه از زیبایی و دلفریبی مشاهده
بجرگ کنایه ‏از آدم بیباک وشجاع مشاهده
بچکول کوچک مشاهده
پژال جوانه نازک ، شاخه های تازه روییده و ریز درختان مشاهده
اربیل بسیار خوب مشاهده
بختان بد شانسی مشاهده
بختوان مدینه ‏فاضلة مشاهده
ربن یکدست. یک اندازه مشاهده
پشتیسار یاور مشاهده
ونوش گل بنفشه مشاهده
بختیاری خوشبختی، کامرانی ، یکی از تیرةهای بزرگ کرد لرستان... مشاهده
هینان آوردن مشاهده
بهیز نیرومند مشاهده
بخشان منتشر کردن مشاهده
هیوان ایوان. تراس مشاهده
بخشین عفو کردن مشاهده