اسم کردی

نام معنی نام جزییات
هوزان بسیار دانا ، شاعر قصیدةسرا ، شخصی که از حادثةای با... مشاهده
هوزان یاد گرفتن مشاهده
هوزان یاد گرفتن مشاهده
شارو بازمانده یا پنهان مشاهده
هیدی آهستة، پاورچین مشاهده
بهشت فردوس، جنت مشاهده
ژیلوان کوهنورد مشاهده
ژینو ژینا ، زندگی بخش مشاهده
هایکا آرام ، مرموز ، از اسطوره های کردستان مشاهده
روژیار آفتاب، خورشید مشاهده
اسرین اشک مشاهده
ابریشم تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابریشم به د... مشاهده
ویرا شجاع مشاهده
رژان روژان - روزها ایام مشاهده
دانژه غنچه گل نیمه باز مشاهده
بیسان جالیز مشاهده
آرنا آریایی نژاد مشاهده
هوگر انس گرفتن ، عادت کردن مشاهده
هینا ماهر مشاهده
فرمیسک اشک چشم مشاهده
شایار وزیر مشاهده
روژانو روز نو ، روز تازه ، آفتاب تازه سر زده مشاهده
بسام ترسناک ، نام روستایی ، نام سرداری در دوره ‏بهرام گ... مشاهده
دلووان مهربان ، دختر مهربان ، بانوی با محبت مشاهده
ساکو در بین کردهای ایران این اسم مرسوم است مشاهده
بابان خانةپدری ، نام عشیرةایی درکردستان ، نام منطقةای در... مشاهده
مانوشا نام یکی از کوههای سلسله جبال البرز که منوچهر پادشا... مشاهده
هوراز دوست صمیمی مشاهده
باور مرز میان دو کشتزار مشاهده
سولاف آبشارکوچک مشاهده
ساوان سامان نام روستایی در نزدیکی سقز مشاهده
آری آریایی - نام یکی از ایالات ایران قدیم که شامل خراس... مشاهده
هورشید خورشید مشاهده
هیرو گل ختمی مشاهده
هیژان ارزیدن ، جنبیدن مشاهده
آمانج هدف،مقصد مشاهده
هانه چشمه مشاهده
بیژن مجرد، تنها مشاهده
چیا کوهستان، کوه مشاهده
ساریسا کوشا مشاهده
هلاله گلی زرد رنگ خوشبو ، آلالة ، جارزدن، با خبر ساختن مشاهده
هلگورد بهترین جلودار مشاهده
بابا با احترام اسم از پدر بردن ، پدر بزرگ ، تخلص شاعرکر... مشاهده
بارزان نام بارزیا بارجان ، از طوایف قدیمی ایران که اسامی... مشاهده
آروا نام فرشته ای در آیین زرتشت مشاهده
افشار نام ناحیةایی در کردستان مشاهده
هوشنگ تنها، بیکس ، از شاهان پیشدادی کةبنیانگذار جشن سدةم... مشاهده
ژابیز اشک آتش مشاهده
اوات آرزو مشاهده
شاین بر وزن فاعل ، شاهدانه مشاهده