اسم کردی

نام معنی نام جزییات
مانوشا نام یکی از کوههای سلسله جبال البرز که منوچهر پادشا... مشاهده
هوراز دوست صمیمی مشاهده
سولاف آبشارکوچک مشاهده
ساوان سامان نام روستایی در نزدیکی سقز مشاهده
آری آریایی - نام یکی از ایالات ایران قدیم که شامل خراس... مشاهده
هیرو گل ختمی مشاهده
هیژان ارزیدن ، جنبیدن مشاهده
آمانج هدف،مقصد مشاهده
هانه چشمه مشاهده
چیا کوهستان، کوه مشاهده
ساریسا کوشا مشاهده
هلاله گلی زرد رنگ خوشبو ، آلالة ، جارزدن، با خبر ساختن مشاهده
هلگورد بهترین جلودار مشاهده
بابا با احترام اسم از پدر بردن ، پدر بزرگ ، تخلص شاعرکر... مشاهده
بارزان نام بارزیا بارجان ، از طوایف قدیمی ایران که اسامی... مشاهده
آروا نام فرشته ای در آیین زرتشت مشاهده
افشار نام ناحیةایی در کردستان مشاهده
ژابیز اشک آتش مشاهده
اوات آرزو مشاهده
شاین بر وزن فاعل ، شاهدانه مشاهده
مستوره پاکدامن پوشیده پارسا پنهان مشاهده
چیاکو کوه کوچک مشاهده
بروا اعتقاد مشاهده
روژ روز مشاهده
شلیر به فتح شین ، شلیل ، میوه ای خوشبو گوارا و آبدار شب... مشاهده
نیشا نشانه مشاهده
آهیر آتش مشاهده
بزرگ والا، برجستة، نام شاعری کرد مشاهده
بژوین «بژوار» مشاهده
آویر آتش مشاهده
بفران معصوم و روپاک مانند برف مشاهده
هنار انار مشاهده
بلین عهد، قرار مشاهده
بارنگ ریزش باران همراة باد مشاهده
هوار قشلاق ، خیمةسلطان در قشلاق مشاهده
بنار دامنةکوةکه ‏رو به ‏دشت است مشاهده
هوال خبر ، رفیق مشاهده
بنان عنفوان مشاهده
باریزان رواج ، برکت مشاهده
هورامان منطقةایی در کردستان نزدیک مشاهده
باشار مقاومت ، مقابله ، چاره، علاج،‌ درمان ‏ مشاهده
گلاویژ ستاره سهیل ، به کسر گاف مشاهده
آریز نام کوهی در مسیر مریوان به سنندج مشاهده
شوان گله بان، چوپان مشاهده
پرنگ هم به ضم پ و هم به کسر پ خوانده می شود، برق شمشیر... مشاهده
هوژین آموختن مشاهده
باوند اصیل ، خانوادةایی معروف از کردها کةدر شمال ایران ح... مشاهده
وش خواستن مشاهده
نشمیل زیبا مشاهده
آدان مفید سودمند مشاهده