اسم کردی

نام معنی نام جزییات
افشار نام ناحیةایی در کردستان مشاهده
اوات آرزو مشاهده
اورامان نام منطقه ای کوهستانی در کردستان مشاهده
اوین عشق مشاهده
اوینار عشق و دوست داشتن در حد کمال، عشق آتشین مشاهده
ایوان ایوان، تراس مشاهده
بابا با احترام اسم از پدر بردن ، پدر بزرگ ، تخلص شاعرکر... مشاهده
بابان خانةپدری ، نام عشیرةایی درکردستان ، نام منطقةای در... مشاهده
بابوس نام پدر اورونت پادشاه ‏سکایی ، نام کوهی در بانه مشاهده
بابک استوار ، پدر کوچک ، پاپک، از شخصیتهای شاهنامه، نام... مشاهده
بابیلان لفظ نوازش دختر کوچک از روی محبت مشاهده
باپوک کولاک مشاهده
باپیر پدر بزرگ ، کنایةاز دانای کهنسال ، تخلص شاعر کرد «ب... مشاهده
باپیو بادسنج مشاهده
باتوف نام گیاهی است با گلهای قرمز رنگ مشاهده