اسم کردی

نام معنی نام جزییات
گولی یک گل مشاهده
وناز با وقار مشاهده
بختور بهروز، کامران،دارای روزگار خوش مشاهده
برزان «بارزان» مشاهده
چاوه عزیز مشاهده
دادیار حامی قانون، مجری عدالت مشاهده
برزو بلند بالا ، کنایه ‏از عظمت ،نام پسر سهراب پسر رستم... مشاهده
برهم بهره، حاصل، نام خوانندةکرد زبان «برهم حسن» مشاهده
سارال نام روستایی در نزدیکی سنندج مشاهده
بریار قرار، عهد مشاهده
بریز محترم مشاهده
پاپریک نام گیاهی خوشبو است مشاهده
بریسکه «بروسکه» مشاهده
برین پیشین ، عریض، پهناور مشاهده
پاپک استوار ، پدر کوچک ، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور... مشاهده
بریندار زخمی ، تخلص شاعر معاصر «محمد رستمی» مشاهده
برینداره آمبولانس مشاهده
پادار ثابت مشاهده
بریکار وکیل مشاهده
پاداش جزا، اجر کار خوب، مکافات نیکی مشاهده
بزان شکست دهنده،نام روستایی مشاهده
پاداشت جزا مشاهده
پادشا حاکم مشاهده
هستنوه قیام تودةمردم مشاهده
بزوتنوه حرکت، جنبش ، کنایه ‏از پیروزی آرام آرام مشاهده
بزوین محرک مشاهده
بزین «بةزان» مشاهده
روژییار روزگار مشاهده
هفال رفیق مشاهده
بژار وجین کردن ، شمارش مشاهده
هفدن وزن شعر مشاهده
بژدار سهامدار، شریک مشاهده
هفیان آرام گرفتن مشاهده
بژن قد و بالا مشاهده
هگبه رةآورد، هدیةسفر، خورجین مشاهده
بژوار زمین سرسبز مشاهده
بژول «برژانگ» مشاهده
هلبژارده انتخاب شده مشاهده
بژیو قوت، مایة زندگی مشاهده
هلبژیر انتخاب کننده مشاهده
هلبست شعر مشاهده
هلپرین رقصیدن مشاهده
هلدیر آبشار مشاهده
بستک رختخواب ، نام یکی از بزرگان دورة سکایی مشاهده
هلگر ، بردارندة، حامل ، بلند نگةدارنده مشاهده
بستیر نوعی فرش با نقش‏های خیلی زیبا مشاهده
پاره وان بانک مشاهده
ایوان ایوان، تراس مشاهده
پاره یار کارمند بانک مشاهده
ماسا زیبا و درخشنده مثل ماه مشاهده