اسم کردی

نام معنی نام جزییات
بخشینر سخی،بخشنده،سخاوتمند مشاهده
بوار محل عبور در رودخانه مشاهده
بوبان بةسوی بالا مشاهده
وهار فصل بهار مشاهده
برآلین نام گیاهی خوشبو است کة مصرف طبی دارد مشاهده
بوتان لهجةای در زبان کردی مشاهده
شیلر ناحیه ای مرزی در شمال شرقی عراق در مجاورت استان کر... مشاهده
براخاس دوست دانا و عاقل مشاهده
بودیان نام یکی از قبایل ماد مشاهده
براخاص برا (کردی) + خاص( عربی) برادر خاص مشاهده
برادر اخوی، داداش ، کنایه ‏از رفیق مشاهده
برادوست دوست صمیمی ، نام یکی از قبایل کرد ، نام کوهی در کر... مشاهده
برام خوشبو مشاهده
بورباش از فرمانروایان کاسی مشاهده
بورچین مرغابی ماده مشاهده
براو زمینی کة بوسیله ‏چشمة یا رودخانه ‏آبیاری شود مشاهده
پولا فولاد مشاهده
برپرس مسئول. رئیس مشاهده
بوژان ، نمو کردن، شکوفا شدن ، بةخود بالیدن مشاهده
زیوین نقره ای، نقره گون مشاهده
برتاو جای آفتابگیر مشاهده
بوسیان از قبایل ماد مشاهده
برچاو منتظر ، زیبا ، پدیده مشاهده
بونخوش خوشبو مشاهده
آگا آگاه، مطلع،با خبر، مشاهده
برداش نتیجه مشاهده
بوندار دارای بوی خوش مشاهده
ژالانه گیاهی زیبا و خودرو مشاهده
بوکان زیبارویان ، عروسها ، نام شهری در کردستان مشاهده
بردل صبحانه مشاهده
بوکبویانی نو عروس مشاهده
بوکین خیمه ‏شب بازی مشاهده
بوین خوشبو مشاهده
ژان نام روستایی در نزدیکی سنندج مشاهده
ویس عشیرةیکرنگ مشاهده
برزآفرین تشویق بزرگ مشاهده
بکیل شخم زن مشاهده
بی بش محروم مشاهده
اورامان نام منطقه ای کوهستانی در کردستان مشاهده
برزاو مد دریا مشاهده
برزفر دارای قامتی با شکوه،بلند پرواز ، از سرداران کرد دو... مشاهده
ژاوه نوعی گیاه وحشی از تیره کاکوتی مشاهده
برزما ماه شب چهارده. بدر مشاهده
بی توش همیشه ‏سایه مشاهده
بی خال بی نشان مشاهده
بی خم آرامش مشاهده
بی وینه بی نظیر مشاهده
برزویه نام پزشک نامدار ایرانی که کتاب کلیه و دمنه را در ز... مشاهده
برزی جای بلند، سکو ، کنایه ‏از بلند قامت مشاهده
بیاره نام روستایی مشاهده