اسم کردی

نام معنی نام جزییات
هلمت حمله، هجوم مشاهده
بسود دارای فایده مشاهده
سیامند نام کوهی است مشاهده
هلموت کنایه از کوهی که صعود به آن دشوار است مشاهده
بسوز از ته دل مشاهده
گایار یار بزرگ. یار قدرتمند مشاهده
بسیه کافی مشاهده
بابوس نام پدر اورونت پادشاه ‏سکایی ، نام کوهی در بانه مشاهده
بشدار سهیم، شریک مشاهده
هلورین ریختن چیزی از بالا به ‏پایین مشاهده
هلکو کوةکوچک، تپه مشاهده
بابیلان لفظ نوازش دختر کوچک از روی محبت مشاهده
هلکوت فرصت، وقت مشاهده
بشکو شرکت سهامی مشاهده
باپوک کولاک مشاهده
باپیر پدر بزرگ ، کنایةاز دانای کهنسال ، تخلص شاعر کرد «ب... مشاهده
باپیو بادسنج مشاهده
باتوف نام گیاهی است با گلهای قرمز رنگ مشاهده
بفرانبار هنگام باریدن برف ، نام اولین ماةزمستان، دی ماه مشاهده
باتینوک آلاله مشاهده
باتینک غنچة تازه ‏شکفتة مشاهده
بلار آدم شوخ طبع مشاهده
سامینه ماهر مشاهده
مانگ مانک، ماه مشاهده
واتیار سخنگو مشاهده
بادر حرکت باد ،فرشتة مأمور باد مشاهده
بلالوک آلوبالو مشاهده
مانوش نام کوهی، نام چندتن از نیاکان منوچهر پادشاه پیشداد... مشاهده
بلباس بة برخی عشایر کرد بلباس می‏گویند مشاهده
بادلیس کنایةاز همیشه ‏مست ، نام شهری درکردستان مشاهده
مانوشاک بنفشه، نام خواهر منوچهر پادشاه پیشدادی مشاهده
بادینان بهدینان، مۆمنان ، نام عشیرةایی معروف در کردستان ،... مشاهده
بلنجه خرامان، صاحب خرام ، نوعی گل خوشبو وخوشرنگ مشاهده
مانک مانگ، ماه مشاهده
بلواژ آبگینه مشاهده
وادیار اینطور که پیداست، ظاهر امر مشاهده
هموند اعضاء مشاهده
بلویر نی‏لبک مشاهده
هناو زهره، شجاعت مشاهده
بلیسه لهیب، شراره مشاهده
هنرمند هنرمند مشاهده
بلیمت نابغه مشاهده
باروشه بادبزن مشاهده
بناز نازنین مشاهده
باریز میوةایی که ‏به ‏وسیله ‏باد از درخت کندة می‏شود مشاهده
بناو نوعی درخت محکم و سخت کة بة خاطر سنگینی به زیر آب ف... مشاهده
هوتخش صنعت گر مشاهده
باریسان نام قبیلةایی ازکردها مشاهده
بناوان کدبانو، خانةدار مشاهده
پرزین پرچینی از گلهای ریز به دور باغات مشاهده