اسم کردی

نام معنی نام جزییات
آلند اولین پرتو خورشید مشاهده
آمانج هدف،مقصد مشاهده
آهیر آتش مشاهده
آوات آرزو،خواسته مشاهده
آویر آتش مشاهده
آوین عشق مشاهده
آوینا عشق مشاهده
آکو قله کوه،مکان بلند،انسان با عظمت و مقتدر مشاهده
آیرین آتشین مشاهده
آیگین ایل زیبا مشاهده
ابریشم تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابریشم به د... مشاهده
اربیل بسیار خوب مشاهده
اردلان نام طایفه ای از ایلات کرد ایران مشاهده
ارینا آرینا ، آریایی نژاد - از نسل آریایی مشاهده
اسرین اشک مشاهده