اسم کردی

نام معنی نام جزییات
هيوا فریاد ، صدای بلند مشاهده
سانان بزرگ ایل مشاهده
شاران گردنبند درست شده از بادام مشاهده
سانا آسان و راحت - گویش محلی صنعا پایتخت یمن که قهوه آن... مشاهده
هونیا شعر مشاهده
کانی چشمه آب - کنایه از تازگی و نشاط است مشاهده
هیمن آرام، موقر،شکیبا مشاهده
ژیکان زیبا و آرامش بخش - مرکب از ژیک (قطره باران) + پسون... مشاهده
روژدا طلوع خورشید مشاهده
آکو قله کوه،مکان بلند،انسان با عظمت و مقتدر مشاهده
سوران منطقه ای وسیع در کردستان ، یکی از چهار گویش اصلی ز... مشاهده
هیلان آشیانة، مکان آرامش مشاهده
هیمو پاک دامن مشاهده
سامرند نام کوهی است مشاهده
باوان بابان ، خانه ‏پدری مشاهده
هستیار احساس کنندة، ادیب مشاهده
اوینار عشق و دوست داشتن در حد کمال، عشق آتشین مشاهده
بهرام فتح و پیروزی ، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از ه... مشاهده
برزین باشکوه ، نام یکی از سرداران کیکاوس شاة ماد ،نام کو... مشاهده
آوات آرزو،خواسته مشاهده
آیگین ایل زیبا مشاهده
هیدیکا آرام.یواش ، به آهستگی مشاهده
ناریا قاصدک مشاهده
وارش بارش - باریدن باران مشاهده
ژیوار نام کوهی در اورامان مشاهده
پایار پایدار ، مقاوم مشاهده
زانا دانشمند مشاهده
وانیار با سواد ،فارغ التحصیل مشاهده
هوران مرغزار کوچک در کوهستان مشاهده
شارو بازمانده یا پنهان مشاهده
هیدی آهستة، پاورچین مشاهده
بهشت فردوس، جنت مشاهده
ژیلوان کوهنورد مشاهده
ژینو ژینا ، زندگی بخش مشاهده
هایکا آرام ، مرموز ، از اسطوره های کردستان مشاهده
روژیار آفتاب، خورشید مشاهده
اسرین اشک مشاهده
ویرا شجاع مشاهده
رژان روژان - روزها ایام مشاهده
دانژه غنچه گل نیمه باز مشاهده
بیسان جالیز مشاهده
هوگر انس گرفتن ، عادت کردن مشاهده
هینا ماهر مشاهده
فرمیسک اشک چشم مشاهده
شایار وزیر مشاهده
روژانو روز نو ، روز تازه ، آفتاب تازه سر زده مشاهده
بسام ترسناک ، نام روستایی ، نام سرداری در دوره ‏بهرام گ... مشاهده
دلووان مهربان ، دختر مهربان ، بانوی با محبت مشاهده
ساکو در بین کردهای ایران این اسم مرسوم است مشاهده
بابان خانةپدری ، نام عشیرةایی درکردستان ، نام منطقةای در... مشاهده