اسم کردی

نام معنی نام جزییات
راشین توشه مشاهده
ژینا زندگی بخش مشاهده
ژینا زندگی بخش مشاهده
ژینا زندگی بخش مشاهده
روژیا روز ، روشنایی مشاهده
ارینا آرینا ، آریایی نژاد - از نسل آریایی مشاهده
هیژا محترم، بزرگوار مشاهده
هیژا ارجمند ، شایسته، لایق مشاهده
آگرین آتشین، به رنگ آتش مشاهده
ماردین نام منطقه ای کرد نشین در ترکیه مشاهده
سیوان ماه مشاهده
بنین نوعی گیاهی خوراکی کة در بهار می‏روید مشاهده
راهین آموزنده مشاهده
وریا هوشیار مشاهده
وریا زرنگ، باهوش مشاهده
هيوا فریاد ، صدای بلند مشاهده
سانان بزرگ ایل مشاهده
شاران گردنبند درست شده از بادام مشاهده
شینا قدرتمند مشاهده
سانا آسان و راحت - گویش محلی صنعا پایتخت یمن که قهوه آن... مشاهده
هونیا شعر مشاهده
کانی چشمه آب - کنایه از تازگی و نشاط است مشاهده
هیمن آرام، موقر،شکیبا مشاهده
ژیکان زیبا و آرامش بخش - مرکب از ژیک (قطره باران) + پسون... مشاهده
روژدا طلوع خورشید مشاهده
آکو قله کوه،مکان بلند،انسان با عظمت و مقتدر مشاهده
سوران منطقه ای وسیع در کردستان ، یکی از چهار گویش اصلی ز... مشاهده
هیلان آشیانة، مکان آرامش مشاهده
هیمو پاک دامن مشاهده
بیان بامداد، پگاه مشاهده
سامرند نام کوهی است مشاهده
باوان بابان ، خانه ‏پدری مشاهده
هستیار احساس کنندة، ادیب مشاهده
بانو خانم. بی‌بی. خاتون مشاهده
بانو تپه کوچک مشاهده
اوینار عشق و دوست داشتن در حد کمال، عشق آتشین مشاهده
بهرام فتح و پیروزی ، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از ه... مشاهده
برزین باشکوه ، نام یکی از سرداران کیکاوس شاة ماد ،نام کو... مشاهده
آوات آرزو،خواسته مشاهده
آیگین ایل زیبا مشاهده
هیدیکا آرام.یواش ، به آهستگی مشاهده
ناریا قاصدک مشاهده
وارش بارش - باریدن باران مشاهده
ژیوار نام کوهی در اورامان مشاهده
پایار پایدار ، مقاوم مشاهده
واران باران مشاهده
زانا دانشمند مشاهده
وانیار با سواد ،فارغ التحصیل مشاهده
هوران مرغزار کوچک در کوهستان مشاهده
هوران آفتاب مشاهده