اسم دختر با ح

نام معنی نام جزییات
حارثه مؤنث حارث، کشاورز مشاهده
حامده مؤنث حامد، سپاسگزار مشاهده
حانیه زنی که پس از مرگ همسرش به او وفادار می ماند و در ک... مشاهده
حبیبه مؤنث حبیب، معشوقه مشاهده
حدیث سخنی که از پیامبر(ص) یا بزرگان دین نقل می کنند ، د... مشاهده
حدیث نوجدید ، سخن تازه ، خبر آگهی مشاهده
حدیثه نو، جدید مشاهده
حدیقه باغ مشاهده
حرمت احترام مشاهده
حره زن آزاده ، لقب زنان اشرافی، خاتون ، نام خواهر محمو... مشاهده
حریر پارچه ابریشمی نازک مشاهده
حسانه بانوی زیبا روی - دختر نیکو مشاهده
حسنا زن زیبا ، زیبا مشاهده
حسنی نیک، پسندیده مشاهده
حسیبا مرکب از حسیب به معنای پاک نژاد و پاکزاد و الف نسبت... مشاهده