اسم دختر با ح

نام معنی نام جزییات
حلما <p>تلفظ (holmā) اسمی عربی و دخترانه ( این اسم با ه... مشاهده
حسنا <p>نام دخترانه حسنا یا حُسنی با تلفظ /Hosnā/ و امل... مشاهده
حنانه <p>تلفظ (hanane)اسمی دخترانه و عربی ، مونث کلمه&zw... مشاهده
حنا گیاهی درختی که در مناطق گرمسیری می روید و گلهای سف... مشاهده
حدیث سخنی که از پیامبر(ص) یا بزرگان دین نقل می کنند ، د... مشاهده
حانیه زنی که پس از مرگ همسرش به او وفادار می ماند و در ک... مشاهده
حورا زن زیبای بهشتی مشاهده
حدیثه نو، جدید مشاهده
حوریا حور(عربی) + ی(فارسی) + ا(فارسی) آن که چون حور زیبا... مشاهده
حلیا مرکب از حلی عربی و الف تانیث فارسی ، پیرایه ، زینت... مشاهده
حسنی نیک، پسندیده مشاهده
حریر پارچه ابریشمی نازک مشاهده
حسیبا مرکب از حسیب به معنای پاک نژاد و پاکزاد و الف نسبت... مشاهده
حمیده مؤنث حمید ستوده شده مشاهده
حوریه زن بهشتی زیبا مشاهده
حوا حیات ، نام همسر آدم(ع) مشاهده
حفصه اسد ، شیر ، نام یکی از همسران پیامبر اسلام مشاهده
حسانه بانوی زیبا روی - دختر نیکو مشاهده
حمیرا زن سفیدپوست، لقب عایشه همسر پیامبر(ص) مشاهده
حیات حیات ، زندگی مشاهده
حلیمه مؤنث حلیم، بردبار، شکیبا،نام دایه پیامبر(ص) مشاهده
حکیمه مؤنث حکیم ، دانا به علوم مختلف مشاهده
حوری حور(عربی) + ی(فارسی)، زن زیبای بهشتی، زن زیبا مشاهده
حور زن زیبای بهشتی مشاهده
حیفا نام بندری در فلسطین مشاهده
حنیفه مؤنث حنیف، درست و پاک، راستین ، خداپرست مشاهده
حبیبه مؤنث حبیب، معشوقه مشاهده
حره زن آزاده ، لقب زنان اشرافی، خاتون ، نام خواهر محمو... مشاهده
حورزاد حور(عربی) + زاد(فارسی) زاده حور، زیبا مشاهده
حلیه زینت ، زیور ، مجازا خوش صورت ، خوش اندام مشاهده
حماسه کاری افتخارآفرین که از سر شجاعت و دلاوری یا مهارت... مشاهده
حورآسا حور(عربی) + آسا(فارسی) آن که چون حور زیباست مشاهده
حارثه مؤنث حارث، کشاورز مشاهده
حدیقه باغ مشاهده
حرمت احترام مشاهده
حسینیه خوب، نیکو مشاهده
حصفه شیر مونث ، نام یکی از همسران پیامبر اسلام و دختر ع... مشاهده
حمرا سرخ رنگ مشاهده
حمراه حوری لقا مشاهده
حورآفرین حور(عربی) + آفرین (فارسی) مرکب از حور( زن زیبای ب... مشاهده
حورجهان حور(عربی) + چهر(فارسی) آن که چهره ای زیبا چون حور... مشاهده
حوردیس حور(عربی) + دیس(فارسی) آن که چون حور زیباست مشاهده
حوررخ حور(عربی) + رخ(فارسی) آن که چهره ای زیبا چون حور د... مشاهده
حوروش حور(عربی) + وش(فارسی) آن که چون حور زیباست مشاهده
حوری بانو حور(عربی) + ی(فارسی) + بانو(فارسی) زن زیبای بهشتی مشاهده
حوری دخت حور(عربی) + ی(فارسی) + دخت(فارسی) مرکب از حوری( ز... مشاهده
حوری رخ حور(عربی) + ی(فارسی) + رخ (فارسی) آن که چهره ای زی... مشاهده
حوری زاد حور(عربی) + ی(فارسی) + زاد(فارسی) زاده حوری، زیبا مشاهده
حوری لقا حور(عربی) + ی(فارسی) + لقا(عربی) ، آن که چون حوری... مشاهده
حامده مؤنث حامد، سپاسگزار مشاهده