اسم دختر با ح

نام معنی نام جزییات
حلما <p>تلفظ (holmā) اسمی عربی و دخترانه ( این اسم با ه... مشاهده
حسنا <p>نام دخترانه حسنا یا حُسنی با تلفظ /Hosnā/ و امل... مشاهده
حنانه <p>تلفظ (hanane)اسمی دخترانه و عربی ، مونث کلمه&zw... مشاهده
حدیث سخنی که از پیامبر(ص) یا بزرگان دین نقل می کنند ، د... مشاهده
حانیه زنی که پس از مرگ همسرش به او وفادار می ماند و در ک... مشاهده
حنا گیاهی درختی که در مناطق گرمسیری می روید و گلهای سف... مشاهده
حدیثه نو، جدید مشاهده
حورا زن زیبای بهشتی مشاهده
حسنی نیک، پسندیده مشاهده
حوریا حور(عربی) + ی(فارسی) + ا(فارسی) آن که چون حور زیبا... مشاهده
حسیبا مرکب از حسیب به معنای پاک نژاد و پاکزاد و الف نسبت... مشاهده
حریر پارچه ابریشمی نازک مشاهده
حلیا مرکب از حلی عربی و الف تانیث فارسی ، پیرایه ، زینت... مشاهده
حوریه زن بهشتی زیبا مشاهده
حسانه بانوی زیبا روی - دختر نیکو مشاهده
حوا حیات ، نام همسر آدم(ع) مشاهده
حفصه اسد ، شیر ، نام یکی از همسران پیامبر اسلام مشاهده
حمیده مؤنث حمید ستوده شده مشاهده
حمیرا زن سفیدپوست، لقب عایشه همسر پیامبر(ص) مشاهده
حبیبه مؤنث حبیب، معشوقه مشاهده
حلیمه مؤنث حلیم، بردبار، شکیبا،نام دایه پیامبر(ص) مشاهده
حکیمه مؤنث حکیم ، دانا به علوم مختلف مشاهده
حیات حیات ، زندگی مشاهده
حره زن آزاده ، لقب زنان اشرافی، خاتون ، نام خواهر محمو... مشاهده
حلیه زینت ، زیور ، مجازا خوش صورت ، خوش اندام مشاهده
حماسه کاری افتخارآفرین که از سر شجاعت و دلاوری یا مهارت... مشاهده
حنیفه مؤنث حنیف، درست و پاک، راستین ، خداپرست مشاهده
حورآسا حور(عربی) + آسا(فارسی) آن که چون حور زیباست مشاهده
حورزاد حور(عربی) + زاد(فارسی) زاده حور، زیبا مشاهده
حوری حور(عربی) + ی(فارسی)، زن زیبای بهشتی، زن زیبا مشاهده
حیفا نام بندری در فلسطین مشاهده
حارثه مؤنث حارث، کشاورز مشاهده
حدیقه باغ مشاهده
حرمت احترام مشاهده
حسینیه خوب، نیکو مشاهده
حصفه شیر مونث ، نام یکی از همسران پیامبر اسلام و دختر ع... مشاهده
حمرا سرخ رنگ مشاهده
حمراه حوری لقا مشاهده
حور زن زیبای بهشتی مشاهده
حورآفرین حور(عربی) + آفرین (فارسی) مرکب از حور( زن زیبای ب... مشاهده
حورجهان حور(عربی) + چهر(فارسی) آن که چهره ای زیبا چون حور... مشاهده
حوردیس حور(عربی) + دیس(فارسی) آن که چون حور زیباست مشاهده
حوررخ حور(عربی) + رخ(فارسی) آن که چهره ای زیبا چون حور د... مشاهده
حوروش حور(عربی) + وش(فارسی) آن که چون حور زیباست مشاهده
حوری بانو حور(عربی) + ی(فارسی) + بانو(فارسی) زن زیبای بهشتی مشاهده
حوری دخت حور(عربی) + ی(فارسی) + دخت(فارسی) مرکب از حوری( ز... مشاهده
حوری رخ حور(عربی) + ی(فارسی) + رخ (فارسی) آن که چهره ای زی... مشاهده
حوری زاد حور(عربی) + ی(فارسی) + زاد(فارسی) زاده حوری، زیبا مشاهده
حوری لقا حور(عربی) + ی(فارسی) + لقا(عربی) ، آن که چون حوری... مشاهده
حامده مؤنث حامد، سپاسگزار مشاهده