اسم دختر با ح

نام معنی نام جزییات
حسینیه خوب، نیکو مشاهده
حصفه شیر مونث ، نام یکی از همسران پیامبر اسلام و دختر ع... مشاهده
حفصه اسد ، شیر ، نام یکی از همسران پیامبر اسلام مشاهده
حلما به ضم ح ، جمع حلیم ، صبوران ، دختران صبور مشاهده
حلیا مرکب از حلی عربی و الف تانیث فارسی ، پیرایه ، زینت... مشاهده
حلیمه مؤنث حلیم، بردبار، شکیبا،نام دایه پیامبر(ص) مشاهده
حلیه زینت ، زیور ، مجازا خوش صورت ، خوش اندام مشاهده
حماسه کاری افتخارآفرین که از سر شجاعت و دلاوری یا مهارت... مشاهده
حمرا سرخ رنگ مشاهده
حمراه حوری لقا مشاهده
حمیده مؤنث حمید ستوده شده مشاهده
حمیرا زن سفیدپوست، لقب عایشه همسر پیامبر(ص) مشاهده
حنا گیاهی درختی که در مناطق گرمسیری می روید و گلهای سف... مشاهده
حنانه مهربان ، بخشاینده ، بسیار ناله کننده مشاهده
حنیفه مؤنث حنیف، درست و پاک، راستین ، خداپرست مشاهده