اسم پسر با ظ

نام معنی نام جزییات
ظهیر پشتیبان، یاور، ظهیرالدین مشاهده
ظافر ظفریابنده، پیروزی یابنده مشاهده
ظفر پیروزی، نصرت مشاهده
ظفرداد ظفر(عربی) + داد(فارسی) نتیجه و حاصل مشاهده
ظهور پدیدار شدن، آشکار شدن مشاهده
ظهیرالدین یار و یاور دین، پشتیبان دین ، نام شاعر نامدار ایرا... مشاهده