اسم دختر با د

نام معنی نام جزییات
دادلی شیرین و نمکین مشاهده
دارینا زرگر ، طلاساز ، مجازا ارزشمند و گرانبها مشاهده
دارینه نام روستایی در نزدیکی سقز مشاهده
دالیا نام گلی است مشاهده
داماسپیا نام همسر اردشیر پادشاه هخامنشی مشاهده
دامینه جاری و روان - همچنین به معنای دانش و دانایی نیز آم... مشاهده
دانژه غنچه گل نیمه باز مشاهده
دانیا گشنیز ، نوعی سبزی خوردنی از تیره چتریان مشاهده
دایانا زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ ، همچنین نام دیگر آنا... مشاهده
دایانا الهه ماه و جنگلها و حیوانات و زنان بهنگام وضع حمل... مشاهده
دخت مهر دختر خورشید مشاهده
درا به ضم دال ، منسوب به در ، قیمتی گرانقمیت ، دختر زی... مشاهده
درافشان آنکه مروارید می افشاند ، بخشنده ، دارای فصاحت و زی... مشاهده
دربانو در(عربی) + بانو(فارسی) مرکب از در( مروارید) + بانو مشاهده
دربها بانوی ارزشمند ، دختری که مانند مروارید ارزشمند است... مشاهده