اسم دختر با د

نام معنی نام جزییات
دریاناز مرکب از دریا و ناز، مایه ناز و مباهات دریا یا به م... مشاهده
دریتا در(عربی) + ی(فارسی) + تا(فارسی) مانند در، مانند م... مشاهده
درین مانند در و گوهر شئ گرانبها و ارزشمند مرکب از در به... مشاهده
دل آرا موجب آرامش و شادی دیگران ، محبوب، معشوق، از شخصیته... مشاهده
دل آرام موجب آرامش و آسایش خاطر، محبوب، معشوق مشاهده
دل آسا موجب تسکین و آسایش دل مشاهده
دل آویز زیبا، دلنشین، محبوب مشاهده
دل افروز موجب شادی و خوشی دل ، شاد وخرم ، محبوب و معشوق،... مشاهده
دل انگیز پسندیده، خوب و زیبا مشاهده
دل بهار کسی که قلبش مانند بهار سبزو زنده است مشاهده
دلارا دل آرا مشاهده
دلارام دل آرام مشاهده
دلبان محافظ و نگهدارنده دل مشاهده
دلبر زیبا، جذاب، معشوق مشاهده
دلپذیر مطبوع، پسندیده مشاهده