اسم دختر با د

نام معنی نام جزییات
دلفروز موجب شادی دل، زیبا و پسندیده مشاهده
دلگشا خوش منظره، با صفا، شادی بخش، فرح بخش،نام باغی زیبا... مشاهده
دلگون مرکب از دل+ گون( مانند) مشاهده
دلنوش گوارای دل، مطبوع مشاهده
دلوار نام شهری در استان بوشهر،محل تولد رئیس علی دلواری م... مشاهده
دلکش جذاب، خوب، و زیبا، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرا... مشاهده
دلیله معشوقه ، نام زنی که سبب گرفتار شدن شمشون شد مشاهده
دمن دامنه کوه یا پهنه دشت مشاهده
دهما پارسا مشاهده
دورسین باقی بماند مشاهده
دینارگیس دینار(یونانی) + گیس(فارسی) ، دارای مویی به رنگ طلا... مشاهده
دینه انتقام یافته ، نام دختر یعقوب(ع) و خواهر یوسف(ع) مشاهده
دادلی شیرین و نمکین مشاهده
دارینا زرگر ، طلاساز ، مجازا ارزشمند و گرانبها مشاهده
دارینه نام روستایی در نزدیکی سقز مشاهده
داماسپیا نام همسر اردشیر پادشاه هخامنشی مشاهده
دامینه جاری و روان - همچنین به معنای دانش و دانایی نیز آم... مشاهده
دخت مهر دختر خورشید مشاهده
درافشان آنکه مروارید می افشاند ، بخشنده ، دارای فصاحت و زی... مشاهده
دربانو در(عربی) + بانو(فارسی) مرکب از در( مروارید) + بانو مشاهده
دربها بانوی ارزشمند ، دختری که مانند مروارید ارزشمند است... مشاهده
درتا در(عربی) + تا(فارسی) مانند در، مانند مروارید، همتا... مشاهده
درخشا درخشان مشاهده
درخشنده دارای درخشش، روشن و تابان مشاهده
درستی نام دختر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
درفشان درخشان و روشن مشاهده
درگل در(عربی) + گل(فارسی) مروارید گلها مشاهده