اسم دختر با د

نام معنی نام جزییات
درتا در(عربی) + تا(فارسی) مانند در، مانند مروارید، همتا... مشاهده
درخشا درخشان مشاهده
درخشنده دارای درخشش، روشن و تابان مشاهده
دردانه در(عربی) + دانه(فارسی) بسیار محبوب و عزیز مشاهده
درسا در(عربی) + سا(فارسی) مانند در، مانند مروارید مشاهده
درستی نام دختر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
دُرفام مانند در. درآسا. دُرمانند. به رنگ دُر مشاهده
درفشان درخشان و روشن مشاهده
درگل در(عربی) + گل(فارسی) مروارید گلها مشاهده
درنا پرنده ای بزرگ و وحشی با پاهای بلند و گردن دراز شبی... مشاهده
درناز در(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از در( مروارید) + ناز(... مشاهده
دره مروارید بزرگ، یک دانه مروارید مشاهده
دروار در(عربی) + وار(فارسی) مانند در، هچون در مشاهده
دریا توده بسیار بزرگی از آب شور که بخش وسیعی از زمین را... مشاهده
دریادخت مرکب از دریا + دخت( دختر) مشاهده