اسم کردی

نام معنی نام جزییات
برکو خرمن کوچک قبل از خرمن بزرگ مشاهده
برکوش پیش بند مشاهده
بیوی انسان بی آزار ، سلامت مشاهده
بریا واژة ایکاش مشاهده
بیکژ هموار، صاف مشاهده
بیکس تنها و بدون حامی مشاهده
بریان گذر آب یا باد مشاهده
بیکن بدون رقیب، یگانة مشاهده