اسم کردی

نام معنی نام جزییات
بیانه « بةیان» مشاهده
برژان کار مشاهده
بیباک با جرأت مشاهده
ژنوا شنوا مشاهده
برژانگ مژة مشاهده
بیبون گلی وحشی کةدر کوهستانهای کردستان فراوان سبز می‏شود... مشاهده
آلند اولین پرتو خورشید مشاهده
برژنگ مژه مشاهده
کوچیار یارکوتاه قد مشاهده
برژول «برژانگ» ، پرز گل گندم یا جو مشاهده
بیتاوان بی گناة مشاهده
برسیل نوعی گرد نان مشاهده
بیچم هیئت ،سیما مشاهده
برشیو عصرانة مشاهده
برف‌آب آبی که ‏از ذوب شدن برف سرازیر می‏شود و جویباری تشک... مشاهده
برقه درخشیدن جسمی در مقابل تابش اشعه آفتاب یا هر چیز دی... مشاهده
بیرشاد یادمان خوشحالی مشاهده
بیرگا یادگه. بیرگه. یادگه مشاهده
برگش سینی، طبق مشاهده
بیرور متفکر مشاهده
بیرون پرنده‌ای که محل زندگی ندارد مشاهده
چوک چشمه مشاهده
برمال جلوی منزل ، سجادة، خانةدار مشاهده
بیری زنی که شیر می دوشد مشاهده
بیریفان دوشیدن شیر گوسفند توسط دختران در کوهستان هنگام بها... مشاهده
بیزار کسی که ‏از اعمال زشت پرهیز کند مشاهده
بیساران بی سرها، بی دلیل قتل‏عام شدةها ، نام روستایی نزدیک... مشاهده
بیستان جالیز مشاهده
هاوار فریاد مشاهده
یکمال ثروت تقسیم نشدة، دوست جان‏جانی مشاهده
بیستون محل عبادت خدا ، خانه ‏یا کاخی کةدرآن ستون نباشد ،... مشاهده
یکیتی اتحاد مشاهده
بیسو بی گمان ، کمینگاه ‏شکارچی مشاهده
برو بلوط مشاهده
بیشو بی حد، بی اندازه مشاهده
بیگرد بدون رقیب ، کنایه ‏از بسیار زیبا مشاهده
میشواک منطقه ای در کردستان مشاهده
بروار آن قسمت از دامنةکوة کة زیباترین قسمت آن می‏باشد ،... مشاهده
بروان پیش بند مشاهده
بیلاش مفقود الاثر. مشاهده
بروسکان جمع «بروسکه» مشاهده
بیلو جویبار کوتاه ‏مدت مشاهده
روجیار روژیار مشاهده
بروسکه برق ناشی از ابر یا هر چیز دیگر ، تلگراف مشاهده
بینر بیننده مشاهده
بینور دیدنی مشاهده
بینیار بیننده مشاهده
بريوان دختري که گوسفندان بازگشته از چراگاه را صدا ميزند. مشاهده
بیور بی بهره ، عدد میلیون در ریاضی مشاهده
برکاو دامنةکوه مشاهده