اسم دختر با ه

نام معنی نام جزییات
همایون بخت خوشبخت، خجسته بخت، کامیاب مشاهده
همایون چهر خوشروی، خوش سیما و زیبا مشاهده
همتا نظیر، مانند مشاهده
هموند اعضاء مشاهده
همیشه بهار گیاهی زینتی یا خودرو با گلهای زرد یا نارنجی که در... مشاهده
همیلا نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
هنار انار مشاهده
هناو زهره، شجاعت مشاهده
هنگامه شگفت انگیز، عالی، فوق العاده، فتنه، آشوب مشاهده
هنیا به فتح ه ، گوارا باد ، نوش باد مشاهده
هوبخت خوشبخت مشاهده
هوتس به ضم ت ، آتوسا،نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی ،همس... مشاهده
هوتوس آتوسا،نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی ،همسر داریوش و... مشاهده
هوده راست، درست مشاهده
هور خور،خورشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پرهیزکا... مشاهده