اسم دختر با ا

نام معنی نام جزییات
ارسا ارس مشاهده
ارسان نام همسر نرسی پادشاه ساسانی مشاهده
ارشا از نام های ایران باستان مشاهده
ارشامه آرشامه مشاهده
ارشیدا آرشیدا ، بانوی درخشان آریایی ، بانوی آراسته و درخش... مشاهده
ارشین با فتح (الف) و کسر (ر)- نام یکی از شاهدختهای هخامن... مشاهده
ارغنون نام سازی است مشاهده
ارغوان گلی قرمزرنگ مشاهده
ارغون مخفف ارغنون(نام سازی است ) مشاهده
ارم نام دختر گودرز و همسر رستم پهلوان شاهنامه مشاهده
ارمغان رهاورد، سوغات، هدیه مشاهده
ارناز از نامهای باستانی مشاهده
ارنواز مرکب از ارنه ( سزاوار) + واز ( واژه)، به معنی دا... مشاهده
اروس سفید ، درخشان، زیبا مشاهده
اروس در اساطیر یونان، خدای عشق مشاهده