اسم دختر با ا

نام معنی نام جزییات
اعظم بزرگوارتر، بزرگ تر مشاهده
امل به فتح الف ، آرزو ، امید مشاهده
اویتا بی همتا.تک مشاهده
ایرسا آلیسا - رنگین کمان - به بوته سوسن کبود نیز بدان جه... مشاهده
اسرین اشک مشاهده
اقلیما نام دختر آدم(ع) مشاهده
ابریشم حریر ، تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابری... مشاهده
اکرم بزرگوار، گرامی مشاهده
ارنواز مرکب از ارنه ( سزاوار) + واز ( واژه)، به معنی دا... مشاهده
ایرانا مرکب از ایران + الف اطلاق مشاهده
اصیلا با نوی با اصالت مرکب از اصیل + الف تانیس مشاهده
اریکا نام روستایی در استان مازندران مشاهده
ایلانا دختر سرزنده ، نام نوعی درخت است مشاهده
ایما اشاره مشاهده
اطهر پاکیزه ترین زن، پاکدامن ترین بانو مشاهده
الیما سرزمین کوهستانی و بر گرفته از نام ایلام و قوم ایلا... مشاهده
احلام جمع حلم ، بردباری ها ، صبوری ها ، وقارها مشاهده
امینه مؤنث امین مشاهده
اولدوز ستاره مشاهده
اریحا مکان خوشبو، نام شهری قدیمی در فلسطین، گلی که شکوفه... مشاهده
اطلسی اطلس(معرب) + ی (فارسی) گلی شیپوری و خوشبو به رنگها... مشاهده
الاهه الهه مشاهده
اندیشه آنچه حاصل اندیشیدن است، فکر مشاهده
انیسه همدم مشاهده
اسپنتا سپنتا ، پاک و مقدس مشاهده
ابتسام تبسم، لبخند مشاهده
امیرا امیر(عربی) + ا (فارسی) امیره مشاهده
امیره مؤنث امیر مشاهده
اردک دختر یزگرد سوم پادشاه ساسانی مشاهده
الحان به فتح الف ، آوازهای خوش ، نغمه های دلکش ، صدای مو... مشاهده
اماندا آماندا ، در امان ، در پناه تو مشاهده
ارغون مخفف ارغنون(نام سازی است ) مشاهده
اسپانتا سپنتا - مقدس قابل ستایش مشاهده
ایل ناز ایل (ترکی)+ناز(فارسی)،مایه ناز ایل، الناز مشاهده
استاتیرا همسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
استر ستاره، همسر یهودی خشایار پادشاه هخامنشی مشاهده
ایلیکا الیکا ، هل ، گیاهی از تیره زنجبیلیان مشاهده
اشلی نام کوهی در مازندران مشاهده
اشک آبی که از چشم می‌ریزد مشاهده
افشید روشنایی خورشید مشاهده
افق خطی که در محل تقاطع زمین و آسمان به نظر می رسد مشاهده
امیل معرب از سنسکریت نام درختی از تیره فریفون که گاهی ب... مشاهده
ارسا ارس مشاهده
اورانوس نام هفتمین سیاره منظومه شمسی مشاهده
ایسیه آسیه مشاهده
اسپنوی از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر تژاو تورانی در زمان... مشاهده
ایلیم طایفه من،قبیله ام مشاهده
ایمنه آمنه مشاهده
اسفند دخت مرکب از اسفند( نام ماه دوازدهم از سال شمسی) + دخت... مشاهده
ایواز آراسته و پیراسته مشاهده