اسم ترکی

نام معنی نام جزییات
آلان گوا آلان قوا، زیبای وحشی مشاهده
آلب (سکون لام و ب) دلیر، پهلوان مشاهده
بی بی ماه بی بی( ترکی) + ماه(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام آم... مشاهده
دادلی شیرین و نمکین مشاهده
آلب ارسلان شیر شجاع،کنایه از مرد شجاع و نترس ، نام یکی از پاد... مشاهده
آلب تکین مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان، نام یکی از امرای... مشاهده
آلپ تکین آلب تکین،مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان، نام یکی... مشاهده
آلتنای زر، طلای ناب مشاهده
آلتون آلتنای،زر، طلای ناب مشاهده
آلتونتاش مرکب از آلتون(طلا) + تاش(پسوند شباهت)،زیبارو ، نام... مشاهده
آلتین گلین عروس طلایی مشاهده
آلماگل آلما ( ترکی) + گل (فارسی) گل سیب،کنایه از زیبایی... مشاهده
ارغان نام حاجب سلطان محمود غزنوی مشاهده
سنجر نام یکی از پادشاهان سلجوقی مشاهده
ارغش تاجر یا تجار سیار، از امرای ملکشاه سلجوقی مشاهده
آلیش شعله، شعله گیر مشاهده
آلیشان شعله ور مشاهده
یلدوز اولدوز مشاهده
ايپك (به کسر پ) ابریشم نرم و لطیف مشاهده
بیرام بایرام مشاهده
تاج بی بی ملکه، شاهزاده خانم مشاهده
آماندانا آماندا ، در امان ، در پناه تو مشاهده
اکدش دورگه، معشوق، محبوب مشاهده
ایبک ماه بزرگ، یا آن که ماه او را بزرگ ساخته است مشاهده
یولدوز مثل ستاره مشاهده
ساتگین پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، شراب، محب... مشاهده
ساتکین ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، ش... مشاهده
بیگم به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدی... مشاهده
اریدیس (به ضم الف)نام همسر ارفاوس، شاعر و موسیقی دان ترکی... مشاهده
سارالماز ناپژمردنی، بدون خزان مشاهده