اسم ترکی

نام معنی نام جزییات
آلپ تکین آلب تکین،مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان، نام یکی... مشاهده
آلتنای زر، طلای ناب مشاهده
آلتون آلتنای،زر، طلای ناب مشاهده
آلتونتاش مرکب از آلتون(طلا) + تاش(پسوند شباهت)،زیبارو ، نام... مشاهده
آلتین گلین عروس طلایی مشاهده
آلماز از اعلام زنان مشاهده
مونجوق منجوق مشاهده
آلماگل آلما ( ترکی) + گل (فارسی) گل سیب،کنایه از زیبایی... مشاهده
ارغان نام حاجب سلطان محمود غزنوی مشاهده
سنجر نام یکی از پادشاهان سلجوقی مشاهده
ارغش تاجر یا تجار سیار، از امرای ملکشاه سلجوقی مشاهده
یغماناز یغما(ترکی) + ناز(فارسی) یغما، نام دختر پادشاه چین... مشاهده
آلیش شعله، شعله گیر مشاهده
آلیشان شعله ور مشاهده
یلدوز اولدوز مشاهده
ايپك (به کسر پ) ابریشم نرم و لطیف مشاهده
بیرام بایرام مشاهده
تاج بی بی ملکه، شاهزاده خانم مشاهده
ینال سردار، رئیس به ویژه سردار ترک نژاد مشاهده
آماندانا آماندا ، در امان ، در پناه تو مشاهده
اکدش دورگه، معشوق، محبوب مشاهده
ایبک ماه بزرگ، یا آن که ماه او را بزرگ ساخته است مشاهده
یولدوز مثل ستاره مشاهده
تارلا کشتزار مشاهده
ساتگین پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، شراب، محب... مشاهده
ماهلین <p>&nbsp;نام دخترانه ماهلین با تلفظ /Māhlin/ و امل... مشاهده
ساتکین ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، ش... مشاهده
بیگم به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدی... مشاهده
اریدیس (به ضم الف)نام همسر ارفاوس، شاعر و موسیقی دان ترکی... مشاهده
سارالماز ناپژمردنی، بدون خزان مشاهده