اسم پسر با ا

نام معنی نام جزییات
اخشید نام پادشاه سمرقند مشاهده
اذرخش آذرخش ، صاعقه ، نام نهمین روز از ماه آذر مشاهده
ارباب پادشاه کارفرما رئیس مشاهده
ارباد نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی مشاهده
امیرنظام مرکب از امیر( پادشاه) + نظام (مجموعه سپاهیان یک کش... مشاهده
ارباس نام یکی از سپاهیان مادی اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
اربیل بسیار خوب مشاهده
ارتا آریا مرکب از آرتا( راستی و درستی) + آریا،آریایی درستکار... مشاهده
ارتاریا ارتا آریا، مرکب از آرتا( راستی و درستی) + آریا،آری... مشاهده
امین الدین آن که در دین امین و درستکار است مشاهده
ارتافرین نام برادر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
ارتگین همسر دلاور مشاهده
ارتنگ ارژنگ کتاب مصور مانی مشاهده
اندریمان از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی از سپاهیان ا... مشاهده
ارجاسب ارجاسپ، دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه، ن... مشاهده
اندمان از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر طوس سردار ایرانی و از... مشاهده
ارجاسپ دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشا... مشاهده
اندیان از شخصیتهای شاهنامه، و بنا به بعضی از نسخه های شاه... مشاهده
اردشام پسر ارتاسس دوم و برادر تیگران اول از سلسله اشکانیا... مشاهده
انوش زاد زاده جاویدان، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خسرو ان... مشاهده
اردم نام سوره های بزرگ کتاب زند و پازند مشاهده
انوشتکین انوش(فارسی) + تکین(ترکی)،پهلوان جاودانی، از نامهای... مشاهده
انوشروان انوشیروان،دارای روان جاوید ، نام یکی از پادشاهان ن... مشاهده
اردی داد داده اردیبهشت مشاهده
ارزین نام فرماندار پارس هنگام یورش اسکندر به ایران مشاهده
ارژن از شخصیتهای شاهنامه، نام سالار مازندران در زمان کی... مشاهده
اهرن از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی مشاهده
اهوراداد خداداد یا آفریده خدا مشاهده
اهورامزد هرمز،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام... مشاهده
ارسیما نماینده داریوش سوم پادشاه هخامنشی برای گفتگو با اس... مشاهده
اوتانا دارای اندام زیبا ، نام یکی از یاران داریوش یکم پاد... مشاهده
اوحد یگانه، بی همتا مشاهده
اوحدالدین آن که در دین یگانه و بی همتاست ، نام عارف مشهور قر... مشاهده
اورداد اهورداد،خداداد، نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخ... مشاهده
ارشانوش از نامهای باستانی مشاهده
اورمزدیار خدایار مشاهده
اورند تخت پادشاهی، شکوه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر له... مشاهده
اورنگ تخت پادشاهی، فر و زیبایی مشاهده
ارشز نام سردار اشکانی مشاهده
ارشن اسب نر مشاهده
ارشویر نام یکی از پادشاهان اشکانی مشاهده
اوریاد نام روستایی در نزدیکی سنندج مشاهده
ارشکان لقب چند تن از پادشاهان اشکانی مشاهده
ارشیز ارشز، نام سردار اشکانی مشاهده
اوشهنگ هوشنگ،پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران مشاهده
اولاد از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی در مازندران در زم... مشاهده
ارغان نام حاجب سلطان محمود غزنوی مشاهده
ارغش تاجر یا تجار سیار، از امرای ملکشاه سلجوقی مشاهده
ارفش نام یکی از پهلوانان گرشاسب نامه مشاهده
ارفع رفیع تر، بلندتر، ارجمندتر مشاهده