اسم پسر با ا

نام معنی نام جزییات
احتشام شکوه و شوکت داشتن ، بزرگ شدن ، دارای خدم و حشم فرا... مشاهده
احد یگانه، یکتا، از نامهای خداوند مشاهده
احسان الله نیکی خداوند مشاهده
احمد بسیار ستوده، یکی از نامهای پیامبر(ص) مشاهده
احیا زندگان، نامی برای شبهای نوزدهم، بیست و یکم، و بیست... مشاهده
اختای همانند نیزه - تیز مشاهده
اختیارالدین آن که دین او را انتخاب کرده است مشاهده
اخشاد نام پادشاه فرغانه مشاهده
اخشید نام پادشاه سمرقند مشاهده
ادریس درس خوانده ، پیامبری که نام او دو بار در قرآن آمده... مشاهده
ادنا به فتح الف ، کمترین ، جزئی ترین ، نازلترین ، از وا... مشاهده
ادهم سیاه، تیره گون، نام پدر ابراهیم ادهم که پادشاهی بل... مشاهده
ادیان کنایه از مرد درشت هیکل و قوی - مرکب تندرو و فربه مشاهده
ادیب سخن دان، سخن شناس، معلم، مربی مشاهده
اذرخش آذرخش ، صاعقه ، نام نهمین روز از ماه آذر مشاهده