اسم دختر با ر

نام معنی نام جزییات
روژیار آفتاب، خورشید مشاهده
ریرا در گویش مازندران بیدار باش، به هوش باش مشاهده
رادا مونث راد ، بانوی بخشنده ، دختر جوانمرد مشاهده
رانیا قرب و نزدیکی ، همچنین نام یک گل مشاهده
رزالین مانند گل رز مشاهده
راشل راحیل مشاهده
رستاک به فتح ر ، شاخه تازه ای که از بیخ درخت در آید ، زا... مشاهده
روزانا روشنا ، منسوب به روز ، دختر زیبا ، بانویی با چهره... مشاهده
روسانا مانند چهره ، مثل رخ ، مرکب از رو بعلاوه پسوند سان... مشاهده
روژانو روز نو ، روز تازه ، آفتاب تازه سر زده مشاهده
رافع بالا برنده، اوج دهنده مشاهده
رامینا بالا مشاهده
روبینا یاقوت قرمز مشاهده
روشن تابان، درخشان مشاهده
ربابه نام سازی است مشاهده
راوک راوق صاف، لطیف و پالوده هر چیز مشاهده
رتاج به کسر ر ، در بزرگ ، دروازه ، در بزرگی که قالبا بس... مشاهده
رمان انار مشاهده
رانا مصحف رایای انار مشاهده
روزیتا رزیتا - گل رز کوچک مشاهده
روژ روز مشاهده
رؤیا رویا، مجموعه ای از تصاویر، افکار، و احساسات که در... مشاهده
راحل مهاجر مشاهده
رحیمه مؤنث رحیم، مهربان مشاهده
رخسانا رکسانه، روشنک،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر داراب... مشاهده
رزمین دختر جنگجو ، دختر مبارز مشاهده
رابعه نام دختر اسماعیل بصری از زنان عارف و بسطار مشهور د... مشاهده
رازان نام روستایی در نزدیکی خرم آباد مشاهده
رخشان درخشان مشاهده
رخشید آن که چهره ای روشن و تابان دارد مشاهده
رازقی گیاهی بوته ای از خانواده زیتون با گلهای درشت و سفی... مشاهده
رفیعه مؤنث رفیع، مرتفع، بلند، ارزشمند، عالی مشاهده
رودابه مرکب از رود( فرزند) + آبه( روشنی)، از شخصیتهای ش... مشاهده
روشن مهر خورشید درخشان مشاهده
رکسانه روشنک ، رکسانا،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر داراب... مشاهده
رابو نام گلی از گلهای بهاری مشاهده
رازک گیاهی علفی از خانواده شاهدانه که معطر، تلخ، و دارو... مشاهده
رامک رام، اهلی مشاهده
راویس صاحب جاه و جلال مشاهده
ربیعه مرغزار، نام خواهر صلاح الدین ایوبی مشاهده
رحمه نام همسر ایوب(ع) مشاهده
رخسار چهره، صورت، گونه مشاهده
رخشا درخشان مشاهده
رخشنده درخشنده، دارای عظمت و شکوه مشاهده
ردا به کسر ر ، چادر ، رو انداز ، در اصطلاحات رزمی شمشی... مشاهده
رمانه دختری که مانند گل انار نرم و لطیف است مشاهده
روژییار روزگار مشاهده
روشن چهر آن که چهره ای روشن و تابان دارد مشاهده
روشن رخ روشن چهر مشاهده
ریجینا با شکوه، ملکه وار مشاهده