اسم پسر با پ

نام معنی نام جزییات
پشتیسار یاور مشاهده
پشن پشنگ مشاهده
پشنگ نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام برادرزا... مشاهده
پشوتن از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ و کتایون و برد... مشاهده
پشین ز شخصیتهای شاهنامه، نام سومین پسر کیقباد (کی پشین)... مشاهده
پلاش بلاش مشاهده
پلاشان بلاشان،از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از پ... مشاهده
پنجعلی پنج(فارسی) + علی(عربی) مرکب از پنج( پنجه)+ علی (... مشاهده
پوئین، پویین مشاهده
پورشسب نام پدر زردشت مشاهده
پورک پسر عزیز مشاهده
پوریار مرکب از پور(پسر) + یار(یاور، دوست) مشاهده
پولا فولاد مشاهده
پولادوند از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرماندهان دلاور ای... مشاهده
پیداگشسب از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبی... مشاهده
پیرداد داده پیر یا بچه ای که در پیری داده شده مشاهده
پیروزان نام یکی از سرداران یزگرد پادشاه ساسانی مشاهده
پیروزه در اوستا لقب هوشنگ پسر سیامک پادشاه داستانی ایران... مشاهده
پیلسم از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، برادر پیرا... مشاهده
پیکان نوک فلزی و تیزسر تیر یا نیزه مشاهده