اسم دختر با ص

نام معنی نام جزییات
صبریه بردبار، شکیبا مشاهده
صحرا بیابان ، میدان جنگ ، دشت هموار مشاهده
صحو حالت هوشیاری سالک پس از بی خودی مشاهده
صدا انعکاس صوت، پژواک مشاهده
صدپر گل سرخ مشاهده
صدف نوعی جانور نرم تن که قدما اعتقاد داشتند اگر قطره ب... مشاهده
صدیقه مؤنث صدیق، بسیار راستگو و درستکار، لقب عایشه همسر... مشاهده
صغری مؤنث اصغر، زن کوچک تر و هر شیء مؤنث که کوچک باشد مشاهده
صفاناز صفا(عربی) + ناز(فارسی) آن که دارای یکرنگی و زیبایی... مشاهده
صفورا مصرف کننده اندوخته ها-خالی کننده ظروف- نام همسر حض... مشاهده
صفیه مؤنث صفی، نام یکی از همسران پیامبر(ص) مشاهده
صنم بت، معشوق، دلبر مشاهده
صنم دخت صنم(عربی) + دخت(فارسی) دختر زیبارو و دلبر مشاهده
صنم رو صنم(عربی) + دخت(فارسی) آن که دارای صورت زیبا و دلب... مشاهده
صنم گل صنم(عربی) گل(فارسی) مرکب از صنم( بت) + گل مشاهده