اسم پسر با ع

نام معنی نام جزییات
عارف پاشا عارف(عربی) + پاشا(فارسی)، پادشاه دانا و آگاه مشاهده
عاشور روز دهم از ماه محرم مشاهده
عاموس یار، نام شبانی که به نبوت رسید مشاهده
عبادالله بندگان خداوند مشاهده
عبدالامین بنده پروردگار که مورد اعتماد و امانت دار است مشاهده
عبدالباقی بنده پروردگار که باقی و پایدار است، نام خطاط معروف... مشاهده
عبدالجبار بنده پروردگار که دارای جبروت است مشاهده
عبدالجلیل بنده پروردگار که جلیل و بزرگ است، نام دانشمند شیعه... مشاهده
عبدالجواد بنده پروردگار که بخشنده است مشاهده
عبدالحق بنده پروردگار مشاهده
عبدالحلیم بنده پروردگار که حلیم و بردبار است مشاهده
عبدالحی بنده پروردگار همیشه زنده مشاهده
عبدالخالق بنده پروردگار، نام پدر بیدل شاعر قرن یازدهم مشاهده
عبدالرسول بنده پیامبر مشاهده
عبدالرشید بنده پروردگار هدایت کننده، نام پسر محمد غزنوی مشاهده
عبدالرفیع بنده پروردگار بلندمرتبه مشاهده
عبدالعظیم بنده پروردگار بزرگ ، نام یکی از بزرگان و نوادگان ا... مشاهده
عبدالغفار بنده پروردگار بخشاینده گناه مشاهده
عبدالغفور عبدالغفار مشاهده
عبدالغنی بنده پروردگار بی نیاز مشاهده
عبدالفتاح بنده پروردگار گشاینده دشواریها مشاهده
عبدالقاهر بنده پروردگار چیره و توانا مشاهده
عبداللطیف بنده پروردگار که دارای لطف است، نام یکی از پادشاها... مشاهده
عبدالمجید بنده پروردگار عالی مرتبه و گرامی، نام دو تن از پاد... مشاهده
عبدالمحمد بنده محمد مشاهده
عبدالملک بنده یا پادشاه خداوند، نام دو تن از پادشاهان سامان... مشاهده
عبدالنبی بنده پیامبر مشاهده
عبدالهادی بنده پروردگار هدایت کننده و راهنما مشاهده
عبدالواحد بنده پروردگار یکتا مشاهده
عبدالوهاب بنده پروردگار بخشنده مشاهده
عدل دادگری، داد مشاهده
عدن بهشت زمینی مشاهده
عروج بالا رفتن، پیشرفت کردن، ترقی مشاهده
عزت الله عظمت و بزرگی خداوند مشاهده
عزرا نام کاهن و رهبر عبرانیان در زمان اردشیر پادشاه هخا... مشاهده
عزیزالدین گرامی در دین مشاهده
عزیزالله گرامی نزد خداوند مشاهده
عضد بازو، یار و یاور مشاهده
عضدالدین یارو یاور دین مشاهده
عضدالملک یار و یاور سلطتنت یا مملکت، نام یکی از رجال اواخر... مشاهده
عطارد نام نزدیکترین سیاره به خورشید در منظومه شمسی که نم... مشاهده
عفیف الدین عفیف در دین، پرهیزکار مشاهده
علاء الدین سبب رفعت و بزرگی دین مشاهده
علوان نام دیگر مرداس پدر ضحاک و نام چندتن از شخصیتهای تا... مشاهده
علی مراد مرکب از علی( بلندمرتبه)+ مراد( آرزو)، نام یکی از... مشاهده
علی مردان علی(عربی) + مرد(فارسی) + ان(فارسی) از رؤسای بختیار... مشاهده
علی نقی نام امام دهم شیعیان مشاهده
علیم دانا، آگاه، از نامهای خداوند مشاهده
عمادالملک تکیه گه کشور مشاهده
عمرو نام پسر لیث دومین پادشاه صفاری مشاهده