اسم پسر با ع

نام معنی نام جزییات
عبادالله بندگان خداوند مشاهده
عبدالحق بنده پروردگار مشاهده
عبدالخالق بنده پروردگار، نام پدر بیدل شاعر قرن یازدهم مشاهده
عبدالصمد بنده پروردگار بی نیاز مشاهده
عبدالعظیم بنده پروردگار بزرگ ، نام یکی از بزرگان و نوادگان ا... مشاهده
عبدالغفار بنده پروردگار بخشاینده گناه مشاهده
عبدالغفور عبدالغفار مشاهده
عبداللطیف بنده پروردگار که دارای لطف است، نام یکی از پادشاها... مشاهده
عبدالمجید بنده پروردگار عالی مرتبه و گرامی، نام دو تن از پاد... مشاهده
عبدالناصر بنده پروردگار یاریگر مشاهده
عدن بهشت زمینی مشاهده
عروج بالا رفتن، پیشرفت کردن، ترقی مشاهده
عزیزالله گرامی نزد خداوند مشاهده
علوان نام دیگر مرداس پدر ضحاک و نام چندتن از شخصیتهای تا... مشاهده
علی داد علی(عربی) + داد(فارسی) داده علی (ع) مشاهده
علی مردان علی(عربی) + مرد(فارسی) + ان(فارسی) از رؤسای بختیار... مشاهده
علیم دانا، آگاه، از نامهای خداوند مشاهده
عاد نام قومی که هود(ع) به پیامبری آنان برگزیده شد مشاهده
عارف پاشا عارف(عربی) + پاشا(فارسی)، پادشاه دانا و آگاه مشاهده
عاشور روز دهم از ماه محرم مشاهده
عاموس یار، نام شبانی که به نبوت رسید مشاهده
عبدالامین بنده پروردگار که مورد اعتماد و امانت دار است مشاهده
عبدالباقی بنده پروردگار که باقی و پایدار است، نام خطاط معروف... مشاهده
عبدالجبار بنده پروردگار که دارای جبروت است مشاهده
عبدالجلیل بنده پروردگار که جلیل و بزرگ است، نام دانشمند شیعه... مشاهده
عبدالجواد بنده پروردگار که بخشنده است مشاهده
عبدالحلیم بنده پروردگار که حلیم و بردبار است مشاهده
عبدالحی بنده پروردگار همیشه زنده مشاهده
عبدالرسول بنده پیامبر مشاهده
عبدالرشید بنده پروردگار هدایت کننده، نام پسر محمد غزنوی مشاهده
عبدالرفیع بنده پروردگار بلندمرتبه مشاهده
عبدالغنی بنده پروردگار بی نیاز مشاهده
عبدالقاهر بنده پروردگار چیره و توانا مشاهده
عبدالمحمد بنده محمد مشاهده
عبدالملک بنده یا پادشاه خداوند، نام دو تن از پادشاهان سامان... مشاهده
عبدالنبی بنده پیامبر مشاهده
عبدالهادی بنده پروردگار هدایت کننده و راهنما مشاهده
عبدالواحد بنده پروردگار یکتا مشاهده
عدل دادگری، داد مشاهده
عزت الله عظمت و بزرگی خداوند مشاهده
عزرا نام کاهن و رهبر عبرانیان در زمان اردشیر پادشاه هخا... مشاهده
عزیزالدین گرامی در دین مشاهده
عضد بازو، یار و یاور مشاهده
عضدالدین یارو یاور دین مشاهده
عضدالملک یار و یاور سلطتنت یا مملکت، نام یکی از رجال اواخر... مشاهده
عطارد نام نزدیکترین سیاره به خورشید در منظومه شمسی که نم... مشاهده
عفیف الدین عفیف در دین، پرهیزکار مشاهده
علاء الدین سبب رفعت و بزرگی دین مشاهده
علی مراد مرکب از علی( بلندمرتبه)+ مراد( آرزو)، نام یکی از... مشاهده
علی نقی نام امام دهم شیعیان مشاهده