اسم پسر با و

نام معنی نام جزییات
ویارش بیارش، دو دلیر مشاهده
ویراب از نامهای امروزی زرتشتیان مشاهده
ویستهم وستهم،گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه س... مشاهده
ویستور گشوده و منتشر شده مشاهده
ویسه از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر پیران سپهسالار پشنگ ف... مشاهده
ویگن بیژن مشاهده
ویناسب نام دوازدهمین جد آذرباد مهراسپند مشاهده
ویو گیو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوا... مشاهده
ویوان نام حاکم رُخّج در زمان داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده