اسم پسر با و

نام معنی نام جزییات
وخش روشنایی، نام چهاردهمین جد آذرباد مهراسپند مشاهده
وخش داد داده روشنایی، یکی از سرداران هخامنشی مشاهده
ودود بسیار مهربان، از نامهای خداوند مشاهده
ودیع آرمیده - جوینده راحتی و آسایش-همچنین به معنای عهد... مشاهده
وراز گراز که در ایران باستان نشانه زورمندی بوده است مشاهده
ورازاد از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای سپیجاب که جزو ق... مشاهده
ورازبنده بنده نیرومند،از نامهای ساسانیان مشاهده
ورازپیروز آن که نیرومند و پیروز است، آن که در زورآزمایی پیرو... مشاهده
ورازتیرداد نام آخرین فرمانروای ارمنستان از خاندان مهرگان مشاهده
ورازداد دارنده زور و نیرومندی، نام یکی از شاهزادگان اشکانی... مشاهده
ورازمهر از نامهای زمان ساسانیان مشاهده
ورازنرسی از نامهای زمان ساسانیان مشاهده
وردانشاه نام جد مرداویج مشاهده
وردین گلهای بسیار مشاهده
ورزا نام پسر فرشید، پسر لهراسپ پادشاه کیانی مشاهده