اسم پسر با و

نام معنی نام جزییات
وخش داد داده روشنایی، یکی از سرداران هخامنشی مشاهده
ودیع آرمیده - جوینده راحتی و آسایش-همچنین به معنای عهد... مشاهده
وراز گراز که در ایران باستان نشانه زورمندی بوده است مشاهده
ورازاد از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای سپیجاب که جزو ق... مشاهده
ورازبنده بنده نیرومند،از نامهای ساسانیان مشاهده
ورازپیروز آن که نیرومند و پیروز است، آن که در زورآزمایی پیرو... مشاهده
ورازتیرداد نام آخرین فرمانروای ارمنستان از خاندان مهرگان مشاهده
ورازداد دارنده زور و نیرومندی، نام یکی از شاهزادگان اشکانی... مشاهده
ورازمهر از نامهای زمان ساسانیان مشاهده
ورازنرسی از نامهای زمان ساسانیان مشاهده
وردانشاه نام جد مرداویج مشاهده
وردین گلهای بسیار مشاهده
ورزا نام پسر فرشید، پسر لهراسپ پادشاه کیانی مشاهده
ورزان محافظ، نگهبان ، فصلها مشاهده
ورزاک نام پدر مهرترسه وزیر یزدگرد اول پادشاه ساسانی مشاهده
ورزگمهر بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه س... مشاهده
ورزمیار حامی اهورا مزدا مشاهده
ورزیار برزگر مشاهده
ورزیر برزگر مشاهده
ورشنگ آفتاب خوشحال مشاهده
ورگر با دوام مشاهده
ورگیر مترجم مشاهده
ورنا برنا جوان، برنا، خوب و نیک مشاهده
وژاسپ وجاسب،دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیا... مشاهده
وساک نساک، نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی مشاهده
وسپور واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام... مشاهده
وسپوهر واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام... مشاهده
وستهم ویستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه... مشاهده
وستوی از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان خسر... مشاهده
وشمگیر صیدکننده بلدرچین، نام پسر زیار از امرای آل زیار مشاهده
وفا اندیش وفا(عربی) + اندیش(فارسی)، وفاپرورد مشاهده
ولا دوستی، محبت مشاهده
ولام ، پیام ، پاسخ مشاهده
ولیداد ولی(عربی) + داد(فارسی) داده ولی مشاهده
ونن ونون ، نام چهارتن از پادشاهان اشکانی مشاهده
ونون نام چهار تن از پادشاهان اشکانی مشاهده
وه پناه نام یکی از دادوران مشهور ساسانی مشاهده
وه وران بهوران،آنکه دارای روح و روان نیکوست مشاهده
وهامان نام پدر سلمان فارسی مشاهده
وهبرز نام یکی از دادوران ساسانی مشاهده
وهرام بهرام، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شم... مشاهده
وهرام شاپور نام پادشاه ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسان... مشاهده
وهرام گشسب نام پدر بهرام چوبین مشاهده
وهزاد بهزاد، مرکب از وه ( بهتر، خوب) + زاد ( زاده) ، نام... مشاهده
وهسود بهسود، از نامهای زمان ساسانیان مشاهده
وهشاپور نام موبدی مشهور در زمان قباد پادشاه ساسانی مشاهده
وهمن بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی ، نام فرشته نگهب... مشاهده
وهمنش بهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است مشاهده
وهمهر نام مرزبان ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسان... مشاهده
وهومن بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی ، نام فرشته نگهب... مشاهده