اسم دختر با ن

نام معنی نام جزییات
نازیاب از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گو... مشاهده
نازینه منسوب به ناز مشاهده
نازیک نازی، منسوب به ناز مشاهده
نافه ماده ای با عطر نافذ و پایدار که زیر پوست شکم نوعی... مشاهده
نانیسا نام روستایی در نزدیکی مراغه مشاهده
ناوه نام روستایی در نزدیکی خرم آباد مشاهده
ناکتا ناک(در گویش مازندران نوعی گلابی شیرین) + تا، شیرین... مشاهده
ندیمه مؤنث ندیم ،همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان مشاهده
نساک نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی مشاهده
نستر نام راهبی همزمان با انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
نسرین مهر زیبا و درخشان چون گل نسرین و خورشید مشاهده
نسرین نوش زیبا چون گل نسرین و شیرین چون عسل، نام دختر پادشا... مشاهده
نظاره نگریستن، نگاه کردن، تماشا مشاهده
نگاربسته نقشی که زنان با حنا بر دست و پای خود می بندند مشاهده
نگاره نقش، شکل، تصویر مشاهده
نگینا موسیقی، آواز مشاهده
نگینه نگین + های تشبیه،مانند نگین مشاهده
نهضت حرکت، عزیمت مشاهده
نواآفرین آفریننده نغمه و آواز مشاهده
نوباوه کودک یا نوجوان، میوه ای که تازه رسیده باشد، میوه ت... مشاهده
نورآفرین نور(عربی) + آفرین(فارسی) آفریننده نور و روشنایی مشاهده
نورافشان نور(عربی) + افشان(فارسی) آنچه از خود نور و روشنایی... مشاهده
نورسته تازه روییده، جوان، تازه بالغ شده مشاهده
نوش آفرید آفریده بی مرگ، آفریده جاوید مشاهده
نوش آگین به شهد و شکر آویخته، نوشین مشاهده
نوش لب دارای لبی شیرین، شیرین لب مشاهده
نوشابه آب گوارا، نام پادشاهی در سرزمین بردع مشاهده
نوشزاد زاده جاوید، از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر انوشیروا... مشاهده
نوشناز دارای ناز و غمزه شیرین مشاهده
نوشین لب نوش لب، دارای لبی شیرین، شیرین لب مشاهده
نوشینه نوشین،شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار مشاهده