اسم دختر با ن

نام معنی نام جزییات
نازان فخرکننده، نازکننده مشاهده
نازانتا عشوه گر، طناز مشاهده
نازبانو بانوی زیبا و عشوه گر مشاهده
نازبو ریحان مشاهده
نازپری آنکه مانند پری زیباست، نام دختر پادشاه خوارزم و هم... مشاهده
نازجهان موجب نازش و مباهات جهان مشاهده
نازخاتون بانوی زیبا،نام دختر امیر کردستان در زمان پادشاهای... مشاهده
نازدار آن که رفتاری خوشایند و جذاب دارد، ملوس مشاهده
نازدانه فرزند محبوب پدر و مادر، دردانه مشاهده
نازدخت دختر زیبا و ناز مشاهده
نازدلبر معشوق زیبا و جذاب، نام دختری در منظومه ویس و رامین مشاهده
نازرخ دارای روی زیبا و لطیف مشاهده
نازگل دختری که مانند گل زیبا و لطیف و ناز است مشاهده
نازگوهر دارای گوهر زیبا، گوهر و سنگ زیبا و قیمتی مشاهده
نازگیتی موجب نازش و مباهات گیتی مشاهده