اسم دختر با ن

نام معنی نام جزییات
نوشان نوشنده مشاهده
نائله آن که به مقصود رسیده است، نام همسر عثمان خلیفه سو... مشاهده
نارینه ظریف مشاهده
نازدخت دختر زیبا و ناز مشاهده
نازرخ دارای روی زیبا و لطیف مشاهده
نصیبه سهم کسی از چیزی، بهره ، سرنوشت، تقدیر مشاهده
نادره مؤنث نادر، آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب، بی همتا مشاهده
نیک آفرید آفریده خوب و نیکو مشاهده
نیک آفرین آفریننده نیکی و خوبی مشاهده
ناردانا ناردانه مشاهده
ناردانه دانه انار مشاهده
نازیار یار زیبا مشاهده
نرسا در اساطیر زوروانیه نام یکی از خدایان مشاهده
نعناع نعنا، گیاهی کاشتنی و خوشبو مشاهده
نکهت بوی خوش مشاهده
نیر روشن، منور مشاهده
ناربن درخت انار مشاهده
ناردیس مانند انار، نار(عربی) + دیس(فارسی) مانند آتش مشاهده
نازک نازنین و زیبا مشاهده
نجیبه مؤنث نجیب، شریف، اصیل،عفیف، پاکدامن مشاهده
نگارشید نقش و نگار درخشان مشاهده
نوبر تر و تازه و جدید، شاداب مشاهده
نوبهار آغاز فصل بهار، فصل بهار، نام آتشکده ای در بلخ مشاهده
نورین نور(عربی) + ین(فارسی) نورانی، نوری مشاهده
نوشه انوشه،جاوید، زنده، شاد، خوشحال، خرم، گوارا، از شخ... مشاهده
نوشید مرکب از نو( تازه) + شید( خورشید)، نام مادر مانی... مشاهده
نیمتاج نیم(فارسی) + تاج(فارسی) تاج کوچک آراسته به جواهر مشاهده
نیواندخت نیوان،نام مادر انوشیروان، همسر قباد پادشاه کیانی مشاهده
نادره گفتار نادره(عربی) + گفتار(فارسی) آن که گفتارهای پسندیده... مشاهده
نیووند نام گیاهی است مشاهده
ناراین از خدایان هندوهاست و به دفع فساد می‌کوشد مشاهده
نیک اختر دارای ستاره و طالع خوب و خوش، خوشبخت، سعادتمند مشاهده
نیک تاج آن که تاج نیکو و خوب دارد مشاهده
نیک تاش نیک(فارسی) + تاش(ترکی) همتا و مانند نیکان مشاهده
نیک چهر نیک چهره،خوبرو، نیکوروی، زیبا مشاهده
ناردخت نار(عربی) + دخت(فارسی) دختر آتشین مشاهده
نیک چهره نیکچهر،خوبرو، نیکوروی، زیبا مشاهده
نیک رخسار آن که دارای چهره ای پاک و زیباست مشاهده
نارو پرنده ای خوش آواز مانند بلبل مشاهده
نیکو لقا نیکو(فارسی) + لقا(عربی) زیبا رو، زیبا چهر مشاهده
ناریه آتشی، آتشین مشاهده
نازآفرید آفریده ناز و زیبا مشاهده
نازانتا عشوه گر، طناز مشاهده
نازبو ریحان مشاهده
نازجهان موجب نازش و مباهات جهان مشاهده
نازدلبر معشوق زیبا و جذاب، نام دختری در منظومه ویس و رامین مشاهده
نازگوهر دارای گوهر زیبا، گوهر و سنگ زیبا و قیمتی مشاهده
نازگیتی موجب نازش و مباهات گیتی مشاهده
نازنوش زیبا و شیرین مشاهده
نازنین چهر دارای صورتی ظریف، زیبا و دوست داشتنی مشاهده