اسم عربی

نام معنی نام جزییات
ابوبکر نام خلیفه اول و جانشین پیامبر(ص) و پدر عایشه همسر... مشاهده
رانیا قرب و نزدیکی ، همچنین نام یک گل مشاهده
جمال زیبایی مشاهده
محمد کیا کسی که در عظمت و بزرگی مانند محمد است مشاهده
مدینه شهر،نام شهری در عربستان که پایگاه حکومت حضرت محمد... مشاهده
انیسه همدم مشاهده
عقیل خردمند و بزرگوار، عاقل و گرامی، نام برادر علی(ع) و... مشاهده
مروان نام مؤسس آل مروان و وزیر و مشاور عثمان مشاهده
آمال آرزوها،خواسته ها،دوست داشتنی ها مشاهده
صیام روزه داشتن مشاهده
غیاث فریادرس، از نامهای خداوند مشاهده
بصیر آگاه، بینا، از نامهای خداوند مشاهده
طنان پرطنین، بلندآوازه، مشهور مشاهده
حمیده مؤنث حمید ستوده شده مشاهده
ناصر نصرت دهنده، یاری کننده مشاهده
وحیده مؤنث وحید، یگانه، یکتا، بی نظیر مشاهده
الاهه الهه مشاهده
کاظم فروبرنده خشم، بردبار، حلیم، لقب امام هفتم شیعیان مشاهده
وسیم دارای نشان زیبایی، زیبا مشاهده
جنان بهشت مشاهده
خضرا سبز، سبزه وار، چمن زار مشاهده
خلیل دوست یکدل ، لقب ابراهیم(ع) مشاهده
رحیم مهربان، از نامهای خداوند مشاهده
سلطان پادشاه ، به صورت پیشوند و پسوند همراه با بعضی نامه... مشاهده
زین العابدین زینت بخش عبادت کنندگان ، لقب امام چهارم شیعیان مشاهده
وهب بخشش، عطا،نام پدر آمنه مادر پیامبر(ص) مشاهده
مشتاق دارای شوق، بسیار مایل، آرزومند، نام شاعر قرن دواز... مشاهده
غلام ارادتمند و فرمانبردار، به صورت پیشوند همراه با بعض... مشاهده
طارق ستاره صبح ، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
مقداد نام یکی از اصحاب پیامبر(ص) و از اولین شیعیان علی(ع... مشاهده
فضه نقره سیم مشاهده
ملک فرشته مشاهده
حمیرا زن سفیدپوست، لقب عایشه همسر پیامبر(ص) مشاهده
توفیق موفقیت، کامیابی مشاهده
طیب پاک، مطهر، پاکیزه مشاهده
اقبال خوشبختی، سعادت، در باور مردم آنچه باعث خوشبختی شود... مشاهده
قنبر نام یکی از تابعان علی (ع) مشاهده
عاصم نگهدارنده، محافظ مشاهده
ابوطالب نام عموی پیامبر(ص) و پدر علی(ع) مشاهده
زلال پاک ، خالص مشاهده
عبدالرحیم بنده پروردگار رحیم و مهربان مشاهده
عبدالعزیز بنده پروردگار گرامی و باعزت مشاهده
جبار نام یکی از صورتهای فلکی به شکل مردی که با حمایل یا... مشاهده
نشاط شادی، خوشی، سرزندگی مشاهده
ادهم سیاه، تیره گون، نام پدر ابراهیم ادهم که پادشاهی بل... مشاهده
امیره مؤنث امیر مشاهده
عرشیان عرش(عربی) + ی(فارسی) + ان(فارسی) ملائکه، فرشتگان مشاهده
عزیر نامی که اعراب مسلمان به عزرا می دهند،عزرا مشاهده
کریم بخشنده، سخاوتمند،از نامهای خداوند مشاهده
علا بزرگی، رفعت مشاهده