اسم عربی

نام معنی نام جزییات
صائب راست و درست، رسا، رساننده، نام شاعر نامدار قرن یاز... مشاهده
مراد خواست، آرزو، منظور، مقصود مشاهده
عصمت بی گناهی، پاکدامنی مشاهده
عقیق نام سنگی قیمتی به رنگ زرد و صورتی یا جگری مشاهده
لطیفه مؤنث لطیف مشاهده
صدیق بنده خالص خداوند ، بسیار راستگو و درستکار، لقب یوس... مشاهده
صغری مؤنث اصغر، زن کوچک تر و هر شیء مؤنث که کوچک باشد مشاهده
شریفه مؤنث شریف ، ارزشمند، عالی، سید، ارجمند مشاهده
صنعان طبق روایت شیخ عطار در منطق الطیر، نام عارفی بزرگ ک... مشاهده
فائز فایز، نایل، رستگار مشاهده
فتانه بسیار زیبا و دلفریب مشاهده
حور زن زیبای بهشتی مشاهده
منوره روشن، درخشان مشاهده
مه جبین مه(فارسی) + جبین(عربی) دارای پیشانی سفید و زیبا، ز... مشاهده
ماه منیر ماه(فارسی) + منیر(عربی) ماه نورانی، ماه درخشان مشاهده
قنبر نام یکی از تابعان علی (ع) مشاهده
عاصم نگهدارنده، محافظ مشاهده
عالمه بانوی دانشمند مشاهده
زهیرا به ضم ز و فتح ه و سکون ی ، درخت پر شکوفه ، دختر زی... مشاهده
جنان بهشت مشاهده
ربابه نام سازی است مشاهده
نعیما نعمت،تخلص نعمت سمرقندی شاعر قرن یازدهم مشاهده
فرسیما فر(فارسی) + سیما(عربی) دارای سیما باشکوه مشاهده
سلمی سلما مشاهده
نوری نور(عربی) + ی(فارسی) منسوب به نور مشاهده
میرزا میر(ازعربی) + زا(فارسی) شاهزاده و امیرزاده مشاهده
لیالی شبها مشاهده
سوره هریک از بخش های صدو چهاردهگانه قرآن که شامل چند آی... مشاهده
صونا صیانت ، خویشتنداری از گناه ، پارسایی مشاهده
حبیب الله دوست و یار خداوند مشاهده
معاد جای بازگشت، بازگشتن مشاهده
فضه نقره سیم مشاهده
نادیه ندادهنده ، صدا کننده ، مؤنث نادی مشاهده
بصیر آگاه، بینا، از نامهای خداوند مشاهده
فتاح گشاینده، از نامهای خداوند مشاهده
ذوالفقار نام شمشیر علی(ع) مشاهده
گل نسا گل(فارسی) + نسا(عربی) مرکب از گل + نسا( زنان) مشاهده
حیفا نام بندری در فلسطین مشاهده
الاهه الهه مشاهده
عباد بندگان، نام چندتن از خاندان بنی عباد مشاهده
شانلی شان(عربی) + لی( ترکی)، پرافتخار، مشهور، شایان تحسی... مشاهده
جبار نام یکی از صورتهای فلکی به شکل مردی که با حمایل یا... مشاهده
راوک راوق صاف، لطیف و پالوده هر چیز مشاهده
ادهم سیاه، تیره گون، نام پدر ابراهیم ادهم که پادشاهی بل... مشاهده
نصیر یاری دهنده، یاور، از نامهای خداوند مشاهده
جنت بهشت، باغ مشاهده
رتاج به کسر ر ، در بزرگ ، دروازه ، در بزرگی که قالبا بس... مشاهده
رحمت مهربانی، رحم ، مهربانی و عفو مخصوص خداوند مشاهده
زین العابدین زینت بخش عبادت کنندگان ، لقب امام چهارم شیعیان مشاهده
نقی پاکیزه، پاک، برگزیده، لقب امام دهم شیعیان مشاهده