اسم عربی

نام معنی نام جزییات
شادلی نام چندتن از بزرگان عرب مشاهده
شهیر معروف ، نام آور ، نامدار مشاهده
جابر تسکین دهنده، آرامش بخش، تسلی دهنده ، از نامهای حضر... مشاهده
زعفران گیاهی علفی، چند ساله، و از خانواده زنبق که گلهای پ... مشاهده
شکور بسیار سپاسگزار، از نامهای خداوند مشاهده
بانی به وجود آورنده، عبری نام مردی از نسل جاد که از شجا... مشاهده
عبدالرزاق بنده پروردگار روزی دهنده مشاهده
سراج الدین آن که چون چراغی در دین است مشاهده
احتشام شکوه و شوکت داشتن ، بزرگ شدن ، دارای خدم و حشم فرا... مشاهده
مبارکه مؤنث مبارک، خوش یمن، خجسته، فرخنده ،از نامهای فاطم... مشاهده
عبدالستار بنده پروردگار عیب پوشاننده مشاهده
عبدالفتاح بنده پروردگار گشاینده دشواریها مشاهده
عبدالقادر بنده پروردگار توانا مشاهده
جلوه حالت دلپذیر در چیزی یا کسی، زیبایی ، نمایان شدن، آ... مشاهده
نصیبه سهم کسی از چیزی، بهره ، سرنوشت، تقدیر مشاهده
عبدالکریم بنده پروردگار بخشنده مشاهده
عبیدالله بنده کوچک خداوند، نام یکی از فرزندان امام جعفرصادق... مشاهده
عزالدین آن که باعث عزت دین است مشاهده
ارتیان منسوب به آتش - آتشکده - برافروخته مثل آتش مشاهده
شاهمیر شاه(فارسی) + میر(عربی) ، امیرشاه ، نام برادر میرک... مشاهده
رزاق روزی دهنده ، از نامهای خداوند مشاهده
عظیمه مؤنث عظیم، بزرگ، کلان، با اهمیت، بزرگ، فراوان، بسی... مشاهده
بی نظیر بی(فارسی) + نظیر(عربی) بی مانند، بی همتا مشاهده
رشید هدایت شده، دارای قامت بلند و متناسب، شجاع و دلیر،... مشاهده
ایثار از خود گذشتگی، فداکاری مشاهده
میسان ستاره ای در صورت فلکی جوزا مشاهده
صمصام شمشیری که خم نگردد، شمشیر برّان مشاهده
عین الله چشم خداوند مشاهده
مظاهر جلوه ها، نشانه ها مشاهده
شمایل خوبیها و خصلتهای نیکو و پسندیده، شکل و صورت مشاهده
غفور بخشاینده و آمرزنده گناهان، از نامهای خداوند مشاهده
شمس الدین آفتاب دین ، نام دو تن از پادشاهان آل کرت مشاهده
معتمد اعتماد کننده،نام یکی از خلفای عباسی که همزمان با ل... مشاهده
شمسا شمس(عربی) + ا (فارسی)،منسوب یه خورشید مشاهده
اسدالله شیر خدا ، از القاب علی (ع) مشاهده
نادره مؤنث نادر، آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب، بی همتا مشاهده
شمیلا شمیل(عربی) + ا(فارسی) ، منسوب به شمیل، نسیم و باد... مشاهده
تندر تن(فارسی) + در(عربی) آن که بدنی سفید و درخشان چون... مشاهده
حشمت بزرگی و احترام ناشی از قدرت وثروت ، شرم، حیا مشاهده
حفیظ حافظ نگهبان ، هوشمند و یادگیرنده مشاهده
اشرف شریف تر مشاهده
ریاض روضه ها، باغها مشاهده
سامیرا سمیرا -زن بزرگوار - نام عمه شیرین در داستان خسرو و... مشاهده
طهور آنچه آلودگی را پاک کند، پاک کننده مشاهده
قادر دارای قدرت، توانا،از نامهای خداوند مشاهده
منظر آنچه بر آن نظر بیفتد و به چشم دیده شود، چهره، صور... مشاهده
حورزاد حور(عربی) + زاد(فارسی) زاده حور، زیبا مشاهده
قدرت توانایی ، توان ، سلطه و نفوذ مشاهده
عالم جهان، دنیا مشاهده
نبی پیامبر خداوند، لقب پیامبر(ص) مشاهده