اسم عربی

نام معنی نام جزییات
هنی گوارا، خوب، خوش مشاهده
رؤیا رویا، مجموعه ای از تصاویر، افکار، و احساسات که در... مشاهده
راحل مهاجر مشاهده
اقدس پاک تر، مقدس تر مشاهده
الحان به فتح الف ، آوازهای خوش ، نغمه های دلکش ، صدای مو... مشاهده
باقر شکافنده ، لقب امام پنجم شیعیان، نام یکی از رهبران... مشاهده
نجم ستاره ، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
نجم الدین آن که چون ستاره ای در دین می درخشد،نام عارف بزرگ و... مشاهده
نجیب شریف، اصیل،عفیف، پاکدامن مشاهده
عبدالباسط عبد(بنده) + باسط(گستراننده، گسترش دهنده و از نامها... مشاهده
ابوالقاسم پدر قاسم، کنیه پیامبر(ص) مشاهده
ورقا کبوتر،نام درختی کوچک و معروف مشاهده
عبدالعلی بنده علی مشاهده
نسیبه دختر با اصل و نسب ، بانوی اصیل ،بانویی که در صدر ا... مشاهده
نصرت یاری، کمک، پیروزی، فتح مشاهده
امینا امین(عربی) + ا (فارسی) مورد اعتماد، امین مشاهده
آدی امین تر ، امانت دار تر مشاهده
رحیمه مؤنث رحیم، مهربان مشاهده
کسا عبای ضخیم مشاهده
فرقان جداکننده حق و باطل، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
صارم شمشیر تیز، قطع کننده، برنده، مرد دلیر، دلاور مشاهده
صاین صائن، محافظ، نگاه دارنده مشاهده
لمیس زنی با پوست نازک و لطیف مشاهده
حاتم نام مردی بسیار سخاوتمند از قبیله طی مشاهده
صمیم صمیمی، میانه، وسط، اوج و نهایت شدت یا ترقی چیزی مشاهده
فریدالدین آن که در دین یگانه و یکتا است، نام شاعر و عارف نام... مشاهده
شفق سرخی افق پس از غروب آفتاب مشاهده
غزل ناز غزل(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از غزل( شعرعاشقانه) +... مشاهده
معتصم آنچه به آن چنگ زنند، مستمسک مشاهده
حره زن آزاده ، لقب زنان اشرافی، خاتون ، نام خواهر محمو... مشاهده
معظمه معظم مشاهده
ساعده مؤنث ساعد ، کمک کننده، مددکار مشاهده
نائله آن که به مقصود رسیده است، نام همسر عثمان خلیفه سو... مشاهده
فصیح دارای فصاحت، ویژگی سخن روشن و آشکار و دور از ابهام مشاهده
شمیس مصغر شمس مشاهده
اسلام دین پیروان محمد(ص) مشاهده
هلنسا هل(فارسی) + نسا(عربی) زنان معطر مشاهده
ملک ناز ملک(عربی) + ناز(فارسی) فرشته زیبا مشاهده
همام دارای مقام و منزلت و فضایل، ارجمند، نام یکی از شع... مشاهده
طلایه نشانه یا جلوه نخستین از هر چیز که پیش از دیگر نشان... مشاهده
فوزیه رستگار مشاهده
سیف الله آن که به منزله شمشیر خدا است و در راه خداوند مبارز... مشاهده
واله عاشق بی قرار، شیفته و مفتون مشاهده
ذبیح الله آن که در راه خداوند قربانی شده است، قربانی خداوند،... مشاهده
زاهده عربی مؤنث زاهد مشاهده
رابعه نام دختر اسماعیل بصری از زنان عارف و بسطار مشهور د... مشاهده
حکیم دانا به علوم مختلف مشاهده
افق خطی که در محل تقاطع زمین و آسمان به نظر می رسد مشاهده
قصیده نام یکی از قالب های شعر فارسی وعربی مشاهده
تیما دشت، بیابان مشاهده