اسم عربی

نام معنی نام جزییات
طراوت تر و تازگی مشاهده
حسیب آن که دارای حسب و نسب است، بزرگوار مشاهده
فاروق تمیز دهنده و فرق گذارنده، لقب عمر خلیفه دوم مشاهده
طلوع برآمدن خورشید و مانند آن مشاهده
منا امیدها مشاهده
امل به فتح الف ، آرزو ، امید مشاهده
جلال عظمت، بزرگی، شکوه مشاهده
جنید نام عارفی معروف در قرن سوم هجری مشاهده
صحرا بیابان ، میدان جنگ ، دشت هموار مشاهده
سهیلا نرم و ملایم مشاهده
دردانه در(عربی) + دانه(فارسی) بسیار محبوب و عزیز مشاهده
ایما اشاره مشاهده
منصور یاری داده شده، پیروزشده، پیروز مشاهده
عابس عبوس و اخمو ، مجازآ به معنای شجاع و بی باک ، نام ی... مشاهده
آفاق افقها،عالم آسمان،زمانه روزگار، نام همسر نظامی گنجو... مشاهده
حجت دلیل، برهان مشاهده
تمیم دارای خلقت تمام مشاهده
آیت آیه،نشانه،شخص برجسته و شاخص،شخص بسیار زیبا رو مشاهده
زیتون میوه بیضی شکل سفت و گوشتی که رنگ ان در مراحل مختلف... مشاهده
صالحه مؤنث صالح، شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقا... مشاهده
میلانا مونث میلان ، خواهش ، میل ، آرزو مشاهده
ملیحه زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک مشاهده
ثامر میوه دهنده، ثمردهنده مشاهده
خالد پاینده، جاوید مشاهده
مسلم پیرو دین اسلام، مسلمانان، نام پسر عقیل و برادرزاده... مشاهده
دریتا در(عربی) + ی(فارسی) + تا(فارسی) مانند در، مانند م... مشاهده
حنیف درست و پاک، راستین ، خداپرست مشاهده
راشد آن که در راه راست است، دیندار، نام یکی از خلفای عب... مشاهده
رایحه بوی خوش مشاهده
کبریا عظمت ، بزرگی مشاهده
نوران نور(عربی) + ان(فارسی) مرکب از نور( روشنایی) + ان... مشاهده
یسری مایه گشایش و آسانی ، دختر خوش قدم مشاهده
عمادالدین تکیه گاه و ستون دین مشاهده
حفصه اسد ، شیر ، نام یکی از همسران پیامبر اسلام مشاهده
بلور نام ماده معدنی جامد و شفاف مانند شیشه ، آنچه از جن... مشاهده
طوبی نام درختی در بهشت مشاهده
مهام کارهای دشوار و بزرگ ، با اهمیتها مشاهده
شهلا دارای رنگ سیاه چون رنگ چشم میش، رنگ میشی، زیبا و ف... مشاهده
وهاب بسیار بخشنده، از نامهای خداوند مشاهده
عزیز گرامی، محبوب، گرانمایه، محترم، از نامهای خداوند مشاهده
مونس همنشین و همراز، همدم مشاهده
مصباح چراغ ، وسیله ای روشنایی بخش ، بیشتر به چراغهای قدی... مشاهده
فاتح پیروز مشاهده
اطهر پاکیزه ترین زن، پاکدامن ترین بانو مشاهده
عبدالحسین بنده حسین مشاهده
سحاب ابر مشاهده
یاسینا منسوب به یاسین ، مرکب از یاسین بعلاوه پسوند فارسی مشاهده
رزینا به فتح ر ، مرکب از رزین بعلاوه الف تأنیث، ، دختر س... مشاهده
علی یار علی(عربی) + یار(فارسی) یاری دهنده علی(ع) مشاهده
صدیقه مؤنث صدیق، بسیار راستگو و درستکار، لقب عایشه همسر... مشاهده