اسم عربی

نام معنی نام جزییات
ثمینا ثمین(عربی) + ا(فارسی) گران بها، قیمتی مشاهده
ثمر ثمره مشاهده
خدیجه نام همسر پیامبر(ص) مشاهده
رعنا زیبا، دلفریب ، بلند و کشیده ، گلی که از درون سرخ و... مشاهده
نسا زنان، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
ام البنین نام همسر علی(ع) و مادر عباس(ع) مشاهده
حسنی نیک، پسندیده مشاهده
رسام رسم کننده، نقاش مشاهده
یمنا بانوی با برکت مشاهده
سمیر قصه گو مشاهده
حمید ستوده ، از نامهای خداوند مشاهده
سیما چهره، صورت مشاهده
عامر آباد کننده، معمور، آبادان مشاهده
سعیده مؤنث سعید ،خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند مشاهده
سامر قصه گو، افسانه سرا مشاهده
سهیلا نرم و ملایم مشاهده
شادن بچه آهو - بچه آهویی که کمی بزرگ شده و بی نیاز از م... مشاهده
ادریس درس خوانده ، پیامبری که نام او دو بار در قرآن آمده... مشاهده
فهیمه مؤنث فهیم مشاهده
صادق راستگو،راست و درست، راستین،نام امام امام ششم شیعیا... مشاهده
کیسان لقب مختار ثقفی مشاهده
راضیه خشنود، خرسند مشاهده
عثمان نام خلیفه سوم مشاهده
راحله مؤنث راحل مشاهده
مسعود نیکبخت، سعادتمند، مبارک، خجسته،نام پسر سلطان محمد... مشاهده
حسام الدین آن که در دفاع از دین چون شمشیری تیز وبرنده است مشاهده
رئوف بسیار مهربان ، بخشنده ، با محبت ، از نامهای خداوند... مشاهده
محبوبه مؤنث محبوب ،دوست داشتنی، مورد محبت مشاهده
خاطره اتفاقی که در گذشته افتاده و در ذهن شخص باقی مانده... مشاهده
غزاله آهو بره ماده مشاهده
عادل با انصاف مشاهده
مرسا استوار ، ثابت ، پابرجا مشاهده
ابالفضل ابوالفضل،خداوند هنر ، صاحب فضل ، لغت برادر امام حس... مشاهده
وفا پایدار بودن در قول و قرار، تعهد و دوستی مشاهده
رسول پیغمبر، قاصد، پیک مشاهده
طاهر پاکیزه ، بی گناه، معصوم، نام یکی از پسران پیامبرص) مشاهده
معید تکرار کننده ، بازگرداننده ( به ضم میم) مشاهده
نجوا سخن آهسته مشاهده
مجید دارای قدر و مرتب عالی، گرامی، از نامهای خداوند مشاهده
حریر پارچه ابریشمی نازک مشاهده
عایشه دارای حال نیکو، نام دختر ابوبکر و همسر پیامبر(ص) مشاهده
حنان بخشاینده، از صفات خداوند مشاهده
عمر نام خلیفه دوم مشاهده
حسیبا مرکب از حسیب به معنای پاک نژاد و پاکزاد و الف نسبت... مشاهده
ادیب سخن دان، سخن شناس، معلم، مربی مشاهده
ایناس دوستی و محبت - همچنین دیدن یا شنیدن آواز مشاهده
اویس گرگ کوچک، شخصی پارسا که از تابعین بوده است مشاهده
زیتون میوه بیضی شکل سفت و گوشتی که رنگ ان در مراحل مختلف... مشاهده
عمار مرد با ایمان، ثابت و استوار، نام پسر یاسر از یاران... مشاهده
غزال نوعی آهوی ظریف اندام با چشمان درشت سیاه مشاهده