اسم دختر با ت

نام معنی نام جزییات
تامیما منزه، پاک مشاهده
تانسو تمیزی ، پاکی ، زیبایی ، زلالی چشمه ، شبنم صبحگاهی مشاهده
تانیا تالار - تهنیا - دختر تنها مشاهده
تانیا ملکه مهربان مشاهده
تايماز بی نظیر ، بی همتا مشاهده
تاک آفرین مرکب از تاک( درخت انگور) + آفرین(آفریننده) مشاهده
تاکدخت مرکب از تاک( درخت انگور) + دخت( دختر) مشاهده
تبسم خنده بدون صدا، لبخند مشاهده
تتسگل نام میوه ای در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث ش... مشاهده
تحفه شخص یا چیز بسیار ارزشمند، هدیه مشاهده
تحفه گل تحفه(عربی) + گل(فارسی) گل ارزشمند مشاهده
تذرو قرقاول مشاهده
ترانه سخن معمولاً موزون که با موسیقی خوانده می شود، آواز مشاهده
ترگل گل تازه و شاداب مشاهده
ترلان پرنده ای از خانواده باز شکاری مشاهده