اسم دختر با ت

نام معنی نام جزییات
توراندخت مرکب از توران( نام سرزمینی) + دخت( دختر) مشاهده
توراکینا نام همسر اکتای قاآن مغول مشاهده
توری گیاهی درختچه ای و زینتی از خانواده حنا که گلهای خو... مشاهده
توسا توسکا،درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار... مشاهده
تک بانو بانوی یگانه مشاهده
تی تی سا تیتی(شکوفه) + سا(مانند) ، مانند شکوفه، کنایه از زی... مشاهده
تی تی گل گیلکی مرکب از تی تی (شکوفه) + گل مشاهده
تیبا عشوه ، فریب ، بازیگوشی مشاهده
تیراژه رنگین کمان، قوس قزح مشاهده
تیساگل در گویش مازندران مرکب از تیسا( خالص) + گل مشاهده
تیساناز در گویش مازندران مرکب از تیسا( خالص) + ناز( زیبا) مشاهده
تیناب آنچه در خواب دیده می شود، رؤیا مشاهده
تیهو پرنده ای شبیه کبک اما کوچکتر از آن مشاهده
تابان چهر آن که چهره ای روشن و درخشان دارد مشاهده
تابان دخت مرکب از تابان( درخشان) + دخت(دختر) مشاهده
تابان رخ تابان چهر مشاهده
تابان گل مرکب از تابان( درخشان)+ گل مشاهده
تابناک جذاب‎ ‎، روشن و درخشنده مشاهده
تابیتا آهو مشاهده
تاپیک درخشان، تابنده، نورانی مشاهده
تاتینا پرنده ای شکاری مشاهده
تاج آفرین آفریننده تاج، به وجود آورنده تاج مشاهده
تاج الزمان آن که چون تاج در رأس زمان خود است مشاهده
تاج الملوک افسر پادشاهان، تاج شاهان، گیاهی گیاهی زینتی از خا... مشاهده
تاج الملک افسر پادشاهی، تاج پادشاهی مشاهده
تاج بی بی ملکه، شاهزاده خانم مشاهده
تاج خاتون ملکه، شاهزاده خانم مشاهده
تاج دخت تاج( کلاه پادشاهی، افسر) + دخت( دختر) مشاهده
تاج گل آن که چون تاجی در رأس گلها است، زیبا مشاهده
تاج مهر آن که چون تاجی بر سر خورشید است، یا دسته گلی به شک... مشاهده
تارادخت مرکب از تارا(ستاره) + دخت( دختر) مشاهده
تارمیتا بنیان، اساس مشاهده
تافته نوعی پارچه ابریشمی مشاهده
تامیما منزه، پاک مشاهده
تاک آفرین مرکب از تاک( درخت انگور) + آفرین(آفریننده) مشاهده
تاکدخت مرکب از تاک( درخت انگور) + دخت( دختر) مشاهده
تتسگل نام میوه ای در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث ش... مشاهده
تحفه گل تحفه(عربی) + گل(فارسی) گل ارزشمند مشاهده