اسم دختر با ت

نام معنی نام جزییات
تاج بی بی ملکه، شاهزاده خانم مشاهده
تاج خاتون ملکه، شاهزاده خانم مشاهده
تاج دخت تاج( کلاه پادشاهی، افسر) + دخت( دختر) مشاهده
تاج گل آن که چون تاجی در رأس گلها است، زیبا مشاهده
تاج ماه آن که چون تاجی بر سر ماه است، بسیار زیبا مشاهده
تاج مهر آن که چون تاجی بر سر خورشید است، یا دسته گلی به شک... مشاهده
تارا ستاره مشاهده
تارادخت مرکب از تارا(ستاره) + دخت( دختر) مشاهده
تارادیس مانند ستاره مشاهده
تارلا کشتزار مشاهده
تارمیتا بنیان، اساس مشاهده
تافته نوعی پارچه ابریشمی مشاهده
تالیا تلاوت کننده قران مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت ک... مشاهده
تامارا نام حاکم گرجستان و دختر گیورکی سوم مشاهده
تامیلا بخشنده مشاهده