اسم دختر با ج

نام معنی نام جزییات
جهان آذر مرکب از جهان( عالم، گیتی) + آذر( آتش) مشاهده
جهان آسا موجب آسایش و آرامش مردم جهان مشاهده
جهان آوا مرکب از جهان( عالم، گیتی) + آوا( صدا، بانگ) مشاهده
جهان افروز روشن کننده جهان مشاهده
جهان بانو بانوی جهانیان مشاهده
جهان خاتون خاتون جهانیان، بانوی جهانیان ، شاعره ایرانی در قر... مشاهده
جهان ماه آن که در جهان چون ماه می درخشد، زیبا مشاهده
جهان ناز آن که موجب فخرو مباهات جهان است مشاهده
جهانتاب روشنایی دهنده به جهان، روشن کننده عالم مشاهده
جهاندخت مرکب از جهان( عالم، گیتی) + دخت( دختر) مشاهده
جهانرخ مرکب از جهان( عالم، گیتی) + رخ( چهره، صورت) مشاهده
جوانه اندام نورس، فشرده، و قابل رشدی در گیاه که در انتها... مشاهده
جواهر جمع جوهر، هر یکی از سنگهای گران بها مانند یاقوت یا... مشاهده
جوهر گوهر مشاهده
جیحون نام رودخانه ای در آسیای میانه مشاهده