اسم دختر با ک

نام معنی نام جزییات
کلثوم نام یکی از دختران حضرا علی (ع) مشاهده
کمانه منسوب به کمان مشاهده
کمند دام، کنایه از گیسو مشاهده
کهربا نام صمغی سخت شده و زرد رنگ که خاصیت جذب کنندگی دار... مشاهده
کهسار کوهسار، جایی که دارای کوههای متعدد است مشاهده
کوثر نام چشمه ای در بهشت، نام سوره ای در قرآن کریم که ی... مشاهده
کوچیار یارکوتاه قد مشاهده
کوشانه مونث کوشان -دختر ساعی - بانوی تلاشکر - مشاهده
کوشک قصر، کاخ، نام دختر ایرج پسر فریدون پادشاه پیشدادی مشاهده
کوهینه پونه مشاهده
کوکب ستاره، گلی زینتی، درشت و پُرپَر به رنگهای ارغوانی... مشاهده
کوکبه شکوه، جلال مشاهده
کی آفرید مرکب از کی( پادشاه) + آفرید( آفریده) مشاهده
کی آفرین آفریننده پادشاه مشاهده
کی بانو بانوی شاه، زنی که همه از او حساب می برند مشاهده