اسم دختر با ک

نام معنی نام جزییات
کوچیار یارکوتاه قد مشاهده
کوشانه مونث کوشان -دختر ساعی - بانوی تلاشکر - مشاهده
کوشک قصر، کاخ، نام دختر ایرج پسر فریدون پادشاه پیشدادی مشاهده
کوهینه پونه مشاهده
کوکبه شکوه، جلال مشاهده
کی آفرید مرکب از کی( پادشاه) + آفرید( آفریده) مشاهده
کی آفرین آفریننده پادشاه مشاهده
کی بانو بانوی شاه، زنی که همه از او حساب می برند مشاهده
کی دخت دختر پادشاه مشاهده