اسم پسر با ر

نام معنی نام جزییات
راستین در نهایت صداقت و درستی مشاهده
راشا راه عبور مشاهده
راشد آن که در راه راست است، دیندار، نام یکی از خلفای عب... مشاهده
راشن آرامنده، ثابت مشاهده
راشین توشه مشاهده
رام از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبی... مشاهده
رام برزین از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان و مشاوران د... مشاهده
راما یکی از تجلیات وشنو در اساطیر هندی مشاهده
رامان نام وزیر کیقباد پادشاه کیانی مشاهده
رامبد نگهبان و پاسدار آرامش مشاهده
رامتین نام یکی از نوازندگان و موسیقیدانان در زمان ساسانیا... مشاهده
رامشاد مرکب از رام( آرام یا مطیع) + شاد( خوشحال) مشاهده
رامی رامتین مشاهده
رامیاد زامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم مشاهده
رامیار رمه یار چوپان، شبان مشاهده