اسم پسر با ر

نام معنی نام جزییات
رکسار پهلوان - قدرتمند، نام یکی ازپهلوانان افسانه ای ایر... مشاهده
رامیاد زامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم مشاهده
رزاق روزی دهنده ، از نامهای خداوند مشاهده
رشید هدایت شده، دارای قامت بلند و متناسب، شجاع و دلیر،... مشاهده
رضی الدین پسندیده دین ، نام دانشمند و شاعر قرن ششم مشاهده
رمضان سنگ گرم و سوزان، نام ماه نهم از سال قمری مشاهده
روزک روز کوتاه، لقب یکی از پسران شاه عباس پادشاه صفوی مشاهده
روماک در گویش مازندران راست و منظم مشاهده
رکن الدین پایه و اساس دین مشاهده
ریاض روضه ها، باغها مشاهده
ریو ریونیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در... مشاهده
ریونیز از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان کیخ... مشاهده
رئو مهربان، عاطفه ، از نامهای خداوند مشاهده
رادبرزین از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای زابلستان در زما... مشاهده
رادعلی راد(فارسی) + علی(عربی) علی جوانمرد مشاهده
رادفرخ از شخصیتهای شاهنامه، نام آخورسالار هرمز پادشاه ساس... مشاهده
رازاوه آراسته شده مشاهده
رام از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبی... مشاهده
رام برزین از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان و مشاوران د... مشاهده
رامشاد مرکب از رام( آرام یا مطیع) + شاد( خوشحال) مشاهده
ربن یکدست. یک اندازه مشاهده
ربیع بهار مشاهده
رجا امیدواری، امید مشاهده
رجب نام ماه هفتم از سال قمری مشاهده
رحمت الله بخشش خداوند مشاهده
رزق الله روزی ای که خداوند می دهد مشاهده
رزمان نام یکی از سرداران دیلمیان مشاهده
رستهم رستم،در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) +... مشاهده
رشنواد از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در زمان همای... مشاهده
رشیدا رشید (عربی) + ا (فارسی) نام یکی از استادان خط نستع... مشاهده
رشیدالدین آن که در دفاع از دین دارای رشادت و شجاعت است ، نام... مشاهده
رضی راضی و خشنود مشاهده
رعد صدای حاصل از برخورد دو قطعه ابر، نام سوره ای در قر... مشاهده
رغمان از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در... مشاهده
رفیع الدین دارای مقام و مرتبه بلند در دین مشاهده
رمیار رامیار مشاهده
روجیار روژیار مشاهده
روح الدین آن که روح دین است مشاهده