اسم پسر با ر

نام معنی نام جزییات
رامین عاشق ویس در منظومه ویس و رامین مشاهده
رايان راهنما مشاهده
رایا آن که خداوند به او توجه دارد ، نام مردی از بنی اسر... مشاهده
رایان اندیشمند - فکر کننده - مرکب از راه(فکر و اندیشه) +... مشاهده
رایبد به ضم ب ، دانشمند ، حکیم ، دانا ، خداوندگار خرد ،... مشاهده
رایمون پسر باهوش مشاهده
رایکا محبوب و معشوق مشاهده
رایین نام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی مشاهده
ربن یکدست. یک اندازه مشاهده
ربیع بهار مشاهده
رجا امیدواری، امید مشاهده
رجب نام ماه هفتم از سال قمری مشاهده
رحمان مهربان، بخشاینده ، از نامهای خداوند مشاهده
رحمت مهربانی، رحم ، مهربانی و عفو مخصوص خداوند مشاهده
رحمت الله بخشش خداوند مشاهده