اسم پسر با ه

نام معنی نام جزییات
هامر ابر باران زا مشاهده
هامن هامون مشاهده
هامویه نام کارگزار یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی مشاهده
هانیبال لاتینی از 28، نام سردار مشهور کارتاژ که با لشکر رو... مشاهده
هاووش امت - پیروان یک پیامبر مشاهده
هباسپ دارنده اسب اصیل مشاهده
هبیةلله بخشیده شده از جانب خداوند،نام چندتن از شخصیتهای اد... مشاهده
هجیر از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز از پهلوانان ایر... مشاهده
هدایت الله هدایت شده توسط خداوند مشاهده