اسم پسر با ه

نام معنی نام جزییات
هرمز نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستار... مشاهده
هرمزد هرمز،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام... مشاهده
هرمس از خدایان اولمپی، نام پسر زئوس و مایا مشاهده
هرواک نام دیگر خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
هزاره از شخصیتهای شاهنامه، لقب کوت از سرداران رومی سپاه... مشاهده
هزبر هژبر،شیر مشاهده
هژبر هزبر،شیر مشاهده
هژیر هجیر خوب، پسندیده، زیبا، چابک و چالاک، نام پسر گو... مشاهده
هستیار احساس کنندة، ادیب مشاهده
هفال رفیق مشاهده
هلاکو نام پسر تولوی و نوه چنگیزخان مغول مشاهده
هلاکو هولاکو مشاهده
هلبژارده انتخاب شده مشاهده
هلبژیر انتخاب کننده مشاهده
هلبست شعر مشاهده