اسم پسر با ه

نام معنی نام جزییات
هوم نام گیاهی مقدس نزد ایرانیان باستان، ازشخصیتهای شاه... مشاهده
هویدا روشن، آشکار، نمایان مشاهده
هیرمند نام رودی بزرگ در سیستان، لقب گشتاسپ پادشاه کیانی مشاهده
هابیل معرب از عبری نفس یا بخار، نام پسر آدم(ع) مشاهده
هادان معرب از عبری نام پدر ساوه همسر ابراهیم(ع) مشاهده
هاران معرب از عبری ، کوه نشین، برادر ابراهیم(ع) مشاهده
هرمزد هرمز،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام... مشاهده
هرواک نام دیگر خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
هزاره از شخصیتهای شاهنامه، لقب کوت از سرداران رومی سپاه... مشاهده
هزبر هژبر،شیر مشاهده
هفال رفیق مشاهده
هلاکو نام پسر تولوی و نوه چنگیزخان مغول مشاهده
هلبژارده انتخاب شده مشاهده
هلبژیر انتخاب کننده مشاهده
هلبست شعر مشاهده
هلدیر آبشار مشاهده
هلگر ، بردارندة، حامل ، بلند نگةدارنده مشاهده
هلمت حمله، هجوم مشاهده
هلموت کنایه از کوهی که صعود به آن دشوار است مشاهده
هلورین ریختن چیزی از بالا به ‏پایین مشاهده
هلکو کوةکوچک، تپه مشاهده
هلکوت فرصت، وقت مشاهده
هلیوس هلیون ، خورشید مشاهده
همام الدین دارای مقام و منزلت در دین مشاهده
هماوند از نامهای امروزی زرتشتیان مشاهده
همنواد از شخصیتهای شاهنامه در زمان ساسانیان مشاهده
هنرمند هنرمند مشاهده
هوبر دربردارنده نیکی، نام میرآخور داریوش پادشاه هخامنش... مشاهده
هوتخش صنعت گر مشاهده
هوتک نام روستایی در نزدیکی کرمان مشاهده
هود نام پیامبر قوم عاد، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
هورمز هرمز مشاهده
هورمک شبان مشاهده
هوسکر شنزار، کویر مشاهده
هوشمند دارای هوش و توانیی ذهنی و بسیار با هوش،عاقل، خردمن... مشاهده
هوشیار دارای هوش، باهوش،خردمند، عاقل مشاهده
هولان چوگان بازی مشاهده
هونیاک پهلوی با اصل و نسب مشاهده
هیئت شکل، ساختار و صورت ظاهری هر چیز یا هر کس مشاهده
هیبت رعب، جلال، شکوه مشاهده
هیبت الله شکوه و جلال خداوند مشاهده
هیتاسب از فرماندهان داریوش اول مشاهده
هیراب نام فرشته باد مشاهده
هیرش فشار ، هجوم مشاهده
هیشنگ هوشنگ،پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران مشاهده
هیشوی از شخصیتهای شاهنامه، نام مرزداری در مرز ایران و رو... مشاهده
هارپاک نام وزیر آستیاژ، آخرین پادشاه ماد مشاهده
هامر ابر باران زا مشاهده
هامرز نام سردار ساسانی مشاهده
هامن هامون مشاهده