اسم پسر با ه

نام معنی نام جزییات
هاران معرب از عبری ، کوه نشین، برادر ابراهیم(ع) مشاهده
هوریار یار و دوست خورشید مشاهده
هیراب نام فرشته باد مشاهده
هادان معرب از عبری نام پدر ساوه همسر ابراهیم(ع) مشاهده
هاوار فریاد مشاهده
هرواک نام دیگر خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
هزاره از شخصیتهای شاهنامه، لقب کوت از سرداران رومی سپاه... مشاهده
هلگورد بهترین جلودار مشاهده
همت اراده، انگیزه و پشتکار قوی برای رسیدن به هدف، بلند... مشاهده
هنرمند هنرمند مشاهده
هوار قشلاق ، خیمةسلطان در قشلاق مشاهده
هوشمند دارای هوش و توانیی ذهنی و بسیار با هوش،عاقل، خردمن... مشاهده
هوم نام گیاهی مقدس نزد ایرانیان باستان، ازشخصیتهای شاه... مشاهده
هونیاک پهلوی با اصل و نسب مشاهده
هامرز نام سردار ساسانی مشاهده
هدایت راهنمایی کردن به مسیر درست، ارشاد، نویسنده نامدار... مشاهده
هرمزد هرمز،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام... مشاهده
هزبر هژبر،شیر مشاهده
هفال رفیق مشاهده
هلاکو نام پسر تولوی و نوه چنگیزخان مغول مشاهده
هلبژارده انتخاب شده مشاهده
هلبژیر انتخاب کننده مشاهده
هلبست شعر مشاهده
هلدیر آبشار مشاهده
هلگر ، بردارندة، حامل ، بلند نگةدارنده مشاهده
هلمت حمله، هجوم مشاهده
هلموت کنایه از کوهی که صعود به آن دشوار است مشاهده
هلورین ریختن چیزی از بالا به ‏پایین مشاهده
هلکو کوةکوچک، تپه مشاهده
هلکوت فرصت، وقت مشاهده
هلیوس هلیون ، خورشید مشاهده
همام الدین دارای مقام و منزلت در دین مشاهده
هماوند از نامهای امروزی زرتشتیان مشاهده
همنواد از شخصیتهای شاهنامه در زمان ساسانیان مشاهده
هوبر دربردارنده نیکی، نام میرآخور داریوش پادشاه هخامنش... مشاهده
هوتخش صنعت گر مشاهده
هوتک نام روستایی در نزدیکی کرمان مشاهده
هود نام پیامبر قوم عاد، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
هورمز هرمز مشاهده
هورمک شبان مشاهده
هوسکر شنزار، کویر مشاهده
هوشیار دارای هوش، باهوش،خردمند، عاقل مشاهده
هولان چوگان بازی مشاهده
هیئت شکل، ساختار و صورت ظاهری هر چیز یا هر کس مشاهده
هیبت رعب، جلال، شکوه مشاهده
هیبت الله شکوه و جلال خداوند مشاهده
هیتاسب از فرماندهان داریوش اول مشاهده
هیشنگ هوشنگ،پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران مشاهده
هیشوی از شخصیتهای شاهنامه، نام مرزداری در مرز ایران و رو... مشاهده
هارپاک نام وزیر آستیاژ، آخرین پادشاه ماد مشاهده