اسم پسر با خ

نام معنی نام جزییات
خردادبرزین نام پزشکی ایرانی در دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
خردادبه مرکب از خرداد( نام فرشته نگهبان آب) + به ( بهتر،... مشاهده
خردادپرویز نام یکی از پادشاهان ساسانی مشاهده
خرزاد خورزاد، نام یکی از پسران خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
خرمشاد با طراوت و شاداب مشاهده
خروش فریاد، بانگ مشاهده
خسرو پادشاه ، نیکنام و دارای آوازه نیکی ، نام چندتن از... مشاهده
خسروپرویز نام یکی از پادشاهان ساسانی مشاهده
خسروداد داده پادشاه مشاهده
خسروزاد زاده پادشاه مشاهده
خسروشاد پادشاه شاد و خرم مشاهده
خشاش از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی مشاهده
خشایار تغییر یافته خشایارش - مرکب از خشیه به معنای شاه و... مشاهده
خشایارشا مرکب از خشیه به معنای شاه و ارش به معنی مرد دلیر -... مشاهده
خشنواز تحریفی از نام پادشاه هیاطله مشاهده