اسم پسر با ز

نام معنی نام جزییات
زانیار دانا، دانشمند مشاهده
زاهر عربی درخشان، تابان مشاهده
زاور جرئت مشاهده
زاوش نام ستاره مشتری مشاهده
زراتشت زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان... مشاهده
زراسپ از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری ایرانی در زمان انو... مشاهده
زراوه نام پهلوانی ایرانی مشاهده
زرتشت دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پ... مشاهده
زرحیا آن که خداوند باعث وجود او شد مشاهده
زرداده نام پهلوانی ایرانی و عموزاده گرشاسپ پهلوان نامدار مشاهده
زرداشت زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان... مشاهده
زردشت زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان... مشاهده
زردهشت زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان... مشاهده
زرمهر مرکب از زر( طلا) + مهر( خورشید)، از شخصیتهای شاه... مشاهده
زروان نام یکی از ایزدان در ایران باستان، از شخصیتهای شاه... مشاهده