اسم پسر با ز

نام معنی نام جزییات
زو از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند طهماسب و از نسل فری... مشاهده
زواره از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر رستم پهلوان شاهنامه مشاهده
زوپین نام پسر کاووس پادشاه کیانی مشاهده
زوران نام نوعی کشتی باستانی مشاهده
زویین زوپین مشاهده
زکی پاک، طاهر، پارسا مشاهده
زکی الدین پارسا در دین مشاهده
زیا زنده مشاهده
زیار نام نیای آل زیار، سلسله ای از پادشاهان و امرای ایر... مشاهده
زیبامحمد زیبا (فارسی) + محمد (عربی) ، مرکب از زیبا + محمد (... مشاهده
زیدعلی نام شاخه ای از طایفه بیرانوند مشاهده
زین الدین عربی آن که موجب زینت دین و آراستگی دین است مشاهده
زینال مخفف زین العابدین مشاهده
زیناوند مسلح ، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی مشاهده