اسم پهلوی

نام معنی نام جزییات
آوینا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه آوینا با تلفظ /Āvinā... مشاهده
یسنا <p style="text-align: justify;">یسنا (تلفظ: yasnā)... مشاهده
آسنا <p>(تلفظ: āsnā) اسمی دختران، ایرانی و اوستایی نام... مشاهده
اریا در زبان کلدانی به معنی برج اسد-درخت آمله که دارای... مشاهده
گندم <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه گندم با تلفظ /G&aeli... مشاهده
ویانا <p>(تلفظ: viyānā) اسمی ایرانی و اوستایی دخترانه</p... مشاهده
آبتین روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهنامه، نام... مشاهده
ستیا <p>(تلفظ: setiyā) اسمی دختران ایرانی و اوستایی</p>... مشاهده
آرمیتا الهه نعمت - آرامش یافته مشاهده
تیدا دختر خورشید ، زاییده خورشید ، دهتر زیبارو ، مرکب ا... مشاهده
فرهام نیک اندیش ، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت مشاهده
هامین <p>اسم پسرانه هامین با تلفظ /Hā.min/ و اَشکال نوشت... مشاهده
اوستا نام کتاب مقدس زرتشتیان مشاهده
کاوه از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری ایرانی در زمان ضحا... مشاهده
البرز مرکب از کوه +بلند نام رشته کوهای شمالی ایران که سر... مشاهده
پارمیدا پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -... مشاهده
اروشا اروشه ، به فتح الف ، سفید، روشن، دختری با روی سپی... مشاهده
بابک استوار ، پدر کوچک ، پاپک، از شخصیتهای شاهنامه، نام... مشاهده
اترین آترینا - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ ن... مشاهده
ونداد خواهش، امید، آرزو، نام پسر سوخر از خاندان قارن مشاهده
الوند اروند ، دارای تندی و تیزی، نام کوهی در جنوب همدان مشاهده
سوشیانت سوشیانس،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که... مشاهده
مانترا به سکون نون و فتح ت ، کلام مقدس ، سخن ایزدی ، گفتا... مشاهده
گل نام زنی در منظومه ویس و رامین مشاهده
پرشان رزمجو مشاهده
آذر نام ماه نهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش، نام... مشاهده
هاوش امت - پیروان یک پیامبر مشاهده
سروشا سروش + الف تانیث.در اوستا سروش به معنی اطاعت و فرم... مشاهده
رسپینا فصل پاییذ مشاهده
ارسن به فتح الف و سین ، مجلس ، بزم ، انجمن ، مجمع مشاهده
اردشیر آن که حکومت مقدس دارد، شهریاری و پادشاهی مقدس، از... مشاهده
اویتا بی همتا.تک مشاهده
مهستا دختر سنگین،بانوی گرانسنگ،مرکب از مهست الف تأنیث،... مشاهده
ارنواز مرکب از ارنه ( سزاوار) + واز ( واژه)، به معنی دا... مشاهده
تورج نام پسر فریدون پادشاه پیشدادی مشاهده
شمیسا شمسا ، خورشید ، نور و روشنایی در زند و پازند مشاهده
پروشات بسیار شاد ، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
افراسیاب به هراس افکننده، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه ت... مشاهده
پرویز از شخصیتهای شاهنامه، نام خسرو دوم پادشاه ساسانی مشاهده
آتور آذر،آتش مشاهده
آتین در زبان زند و پازند جدید ، نو ، بوجود آمده مشاهده
آمیتریس ستاش کننده ، شکر کننده ، دختر داریوش سوم هخامنشی و... مشاهده
اسفندیار آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایران... مشاهده
فریدون از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پاد... مشاهده
پرداد نخستین آفریده مشاهده
زرتشت دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پ... مشاهده
فرهنگ علم، دانش، عقل، ادب، نام مادر کیکاووس پادشاه کیانی مشاهده
ایزد در فرهنگ ایران باستان، هر یک از فرشتگانی که اهمیت... مشاهده
سوشیا سوشیانت،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که... مشاهده
سوشیانس سوشیانت،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که... مشاهده