اسم پهلوی

نام معنی نام جزییات
اسفندیار آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایران... مشاهده
افراسیاب به هراس افکننده، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه ت... مشاهده
البرز مرکب از کوه +بلند نام رشته کوهای شمالی ایران که سر... مشاهده
الوند اروند ، دارای تندی و تیزی، نام کوهی در جنوب همدان مشاهده
اوستا نام کتاب مقدس زرتشتیان مشاهده
اویتا بی همتا.تک مشاهده
ایزد در فرهنگ ایران باستان، هر یک از فرشتگانی که اهمیت... مشاهده
بابک استوار ، پدر کوچک ، پاپک، از شخصیتهای شاهنامه، نام... مشاهده
بامیک بامی،درخشان، لقب شهر بلخ مشاهده
برزآذر مرکب از برز( شکوه، جلال) + آذر( آتش)، نام برادر ب... مشاهده
بستور نام پسر زریر برادر گشتاسپ مشاهده
بلاش از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند کوچک یزگرد دوم پادش... مشاهده
پارامیدا پارامیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی... مشاهده
پارمیدا پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -... مشاهده
پرداد نخستین آفریده مشاهده