اسم پهلوی

نام معنی نام جزییات
اروس سفید ، درخشان، زیبا مشاهده
مشی نام نخستین مرد در فرهنگ ایران باستان برابر با آدم... مشاهده
میشانه مشیانه مشاهده
هاووش امت - پیروان یک پیامبر مشاهده
میشه مشی مشاهده