اسم پسر با ک

نام معنی نام جزییات
کرم بزرگواری، بخشندگی جوانمردی،لطف، احسان مشاهده
کرم الله بخشش و لطف خداوند مشاهده
کروخان از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی فرزند ویسه... مشاهده
کریشنا جاذب ، رباینده ، از خدایان هندو ، هشتمین تجسم ویشن... مشاهده
کریم بخشنده، سخاوتمند،از نامهای خداوند مشاهده
کسا عبای ضخیم مشاهده
کسرا کسری ، معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه س... مشاهده
کسری کسرا،معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساس... مشاهده
کشواد از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر گودرز، سردودمان گودرز... مشاهده
کلاهور از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان... مشاهده
کلباد از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلو... مشاهده
کلیم هم سخن، سخنگو، لقب موسی(ع) مشاهده
کلیم الله آن که خداوند با او سخن گفته است، لقب موسی(ع) مشاهده
کمال آخرین حد چیزی، نهایت،بی عیب و نقص بودن،خردمندی، دا... مشاهده
کمال الدین کامل در دین، سبب کمال دین، نام یکی از نقاشان معروف... مشاهده