اسم پسر با ک

نام معنی نام جزییات
کابی معرب منسوب به کاوه آهنگر مشاهده
کاد نام پسر یعقوب(ع) مشاهده
کارانوس از سرداران سپاه اسکندر مقدونی مشاهده
کاردار وزیر پادشاه، حاکم، والی، نام پسر بهرام گور پادشاه... مشاهده
کارن نام سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک ب... مشاهده
کارنگ چرب زبان ، زبان آور مشاهده
کاروند از نامهای ایرانی مشاهده
کارینا چهارمین مملکت از ممالک تابعه قوم پارت که توسط ولات... مشاهده
کاظم فروبرنده خشم، بردبار، حلیم، لقب امام هفتم شیعیان مشاهده
کافور معرب از سنسکریت ،از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروا... مشاهده
کافی الدین لایق و کارآمد در دین مشاهده
کال نام همسرشرمیون مشاهده
کالو از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی در سپاه افر... مشاهده
کامبوزیا گویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
کامبیز گویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده